Aktuálna web stránka svojím obsahom a zameraním sprostredkuje informácie z oblasti biológie pre poslucháčov vysokých škôl s prírodovedným zameraním, pre pedagógov v praxi a širokú verejnosť, ktorá sa zaujíma o danú problematiku. Je rozdelená na jednotlivé časti, ktoré sú zastúpené témami týkajúcimi sa metodických postupov, literatúry, zaujímavostí z biológie, slovníkov - biologický, genetický, fyziologický, adries webových stránok s podobnou tematikou a pod. Vytvorením Školského biologického servisu chceme podporiť modernizáciu, elektronizáciu, efektívnosť výučby biológie a tiež zvýšiť záujem zo strany študentov.

"Človek pozná sám seba, keď pozná svet v sebe a seba v ňom." (J.W.Goethe)