ÚVOD

 

Nachádzate sa na stránkach, ktoré pripravili riešitelia projektu KEGA č. 3/102803 z Katedry chémie Fakulty Prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.

Obsah stránok je zameraný na tému KOVY, históriu objavov prvkov ako aj históriu výroby niektorých kovov na Slovensku.

 Didakticky spracovaný materiál môže poslúžiť študentom prírodovedných predmetov ako aj učiteľom základných a stredných škôl. Je obohatený o množstvo chemických pokusov uvedených ako návody na experimentálnu prácu, ale aj prezentovaných multimediálne, Ich využitie je veľmi široké a spôsob prezentácie umožní ich využitie vo vyučovaní aj bez samotnej realizácie. Zaujímavosti o kovoch si určite radi prečíta aj široká používateľská verejnosť.

Riešitelia projektu využili možnosť prezentovať niektoré didakticky spracované materiály, ktoré pripravili so svojimi študentmi aj v rámci diplomových prác.