V rámci projektu KEGA č.3/102803 pod názvom "Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov", ide o sprístupnenie nových poznatkov učiteľom a poslucháčom prírodovedných predmetov biológie, chémie, fyziky a geografie, s využitím informačných a komunikačných technológií.
    Riešitelia projektu z Katedry fyziky FHPV PU v Prešove, RNDr. Katarína Šterbáková, Ing. Burger Vladimír a Dr.h.c. prof. RNDr. Ján Birčák, CSc. pripravujú Prírodovedný informačný servis, zameraný na fyziku. Autori v projekte pracujú na téme: "Príspevok k vzdelávaniu učiteľov fyziky." Vytvoria v ňom databázu príspevkov k technológii intenzifikácie vyučovacej hodiny. Cieľom ich čiastkovej úlohy je vyhodnotiť doterajšie vzdelávanie učiteľov fyziky a navrhnúť jeho inováciu a sprístupnenie inovačných prvkov širokej učiteľskej verejnosti.

Úvod

 Ak doteraz tradičná didaktika fyziky bola zameraná na učiteľa a druhy jeho činnosti, tak v rámci novej paradigmy súčasná technológia výučby fyziky presúva svoju pozornosť na štruktúru a obsah učebnej a poznávacej činnosti žiaka ako tvorivej osobnosti schopnej samostatne pracovať na svojom vývoji, dostatočne mobilnej v meniacom sa svete v podmienkach širokej informatizácie spoločnosti.

Charakteristickou črtou súčasného vzdelávacieho procesu sa stáva intenzívny rozvoj nových technológií vzdelávania. Bez nových informačných a komunikačných technológií by nebolo možné výrazne zvýšiť kvalitu vzdelania, zabezpečiť rozvoj tvorivého potenciálu človeka ako dôležitej podmienky ekonomického a sociálneho pokroku spoločnosti. Naozajstná humanizácia vzdelania sa nemôže uskutočňovať na úkor prírodovedných poznatkov, lebo práve prírodovedné poznatky tvoria nezastupiteľnú súčasť všeobecného a odborného vzdelania. Fyzikálna veda dala ľudstvu mnoho vynikajúcich vedeckých a technických objavov, výrazne ovplyvnila myslenie človeka. Ku koncu minulého storočia fyzika sa stala doslova vedou o prežití ľudstva. Jej vstup do ekológie robí z nej vedu o záchrane prírody. Avšak fyzika ako učebná disciplína je považovaná za náročnú, obsahuje veľké množstvo exaktných informácií, ktoré značná časť žiakov nezvláda v požadovanej kvalite.

Vymaní sa fyzika z tohto stavu a zvýši svoj vzdelávací, heuristicky, svetonázorový a výchovný význam, aký jej prináleží v celom vzdelávacom systéme? Je dôležité aj výučbu fyziky orientovať humanisticky. Podľa toho cieľ výučby fyziky by nemal byť iba úzko pragmatický, technokratický. Podľa názoru mnohých odborníkov základný cieľ výučby fyziky a iných konkrétnych disciplín je formovanie osobnosti žiaka prostriedkami týchto predmetov, akými sú obsah učiva, použité metódy, postupy a pomôcky. Pritom je veľmi  dôležité, aby sme pri týchto radikálnych zmenách výučby fyziky zachovali podstatu fyzikálneho vzdelania ako dôležitej súčasti kultúry, racionálneho prístupu a nenahraditeľného nástroja objektívneho vnímania reality, ako účinného prostriedku formovania humanisticky orientovaného svetonázoru a etických zásad. Keďže v kontexte využitia nových informačných technológií a novej paradigmy vzdelávania najvyššou hodnotou sa stáva žiak, ktorý si aktívne vytvára svoj vzdelávací proces, dôležitou  úlohou učiteľa je jeho schopnosť pomôcť žiakom efektívne a tvorivo osvojovať si informáciu. Súčasný učiteľ by mal spĺňať integračné kritérium: „pedagogické majstrovstvo – komunikatívna schopnosť - nové technológie. Je načase prejsť od tradičného osvojenia poznatkov  a ich nahromaďovania ku kreatívnemu vzdelávaniu za pomoci nových informačných technológií.

Riešenie projektu KEGA predpokladá analýzu doterajšej prípravy učiteľov fyziky, posúdenie do akej miery zodpovedá súčasným trendom vo výučbe fyziky v rámci jej novej paradigmy s ohľadom na aktuálne potreby informatizácie vyučovacieho procesu.