DIPLOMOVÉ PRÁCE Katedra fyziky FHPV PU

 

Uplatňovanie medzipredmetových   vzťahov vo vyučovaní fyziky

Prešov 2002

Jana JAKUBIŠINOVÁ

Vedúci diplomovej práce: RNDr. Katarína Šterbáková

 

HRÁME SA S FYZIKOU

Prešov  2003

Beáta PENCÁKOVÁ

Vedúci diplomovej práce: RNDr. Katarína Šterbáková

 

 

  • Suchý Stanislav, 2003: Využitie IKT vo výučbe fyziky . Rigorózna práca. KF FHPV Prešov, 56 s.