Testy

 

 1. Čo je objektom skúmania geografie? .........................................................................

Kde je účelné umiestniť jeho dolnú hranicu? .............................................................

Kde je účelné umiestniť jeho hornú hranicu? .............................................................

1,5 b.

 

 1. Aké funkcie plní geografia

a) .................................................................................................................................

b) .................................................................................................................................

c) .................................................................................................................................

1,5 b.

 

 1. Zakrúžkujte písmená, ktorým sú označené nesprávne výroky:

a) )Cas otočenia Jupitera okolo vlastnej osi trvá menej ako 10 hodín

b) Najmenšia planéta slnečnej sústavy je zároveň aj najvzdialenejšou id Slnka

c) Medzi planéty bez mesiacov patria: Merkúr, Venuša a Mars.

e) Jupiter má približne 20x vúčší rovníkový priemer ako naša Zem.

1 b.

 

 1. Doplňte správne dátumy k nasledujúcim javom:

a) najkratzšia noc na južnej pologuli:

b) najdlhší deň na severnej pologuli:

c) polárna noc na severnom póle:

d) polárna noc na južnej polárnej kružnici:

2b.

 

 1. Aký bude pásmový časd v Prešove (49°00' s.š. a 21°15' v.d.) v momente hornej kulminácie Slnka (pravé poludnie)?

Uveďte postup i správnu odpoveď.

2b. 

 

 1. Na obrázku č. 1 sú graficky vyjadrené princípy dvoch kartografických zobrazení. Uveďte, o aké zobrazenia ide.

a ......................................... b .......................................

1b.

                                                 Obr. 1

 

                           

 

 

 

 

 1. Vzdušná vzdialenosť dvoch ostrovov v Egejskom mori je 17,2 km. Aká bude táto vzdialenosť na mape v mierke 1:4 000 000?

1,5b.

 

 1. Na vyznačené miesta v obrázku č. 2 doplňte správne názvy jednotlivých sfér atmosféry:

                                                  Obr. 2

 

                                             

 

Vrstva, v ktorej atmosféra plynule prechádza do kozmického priestoru, sa nazýva ........................................................................

2,5b.

                                                                                    

 1. na zvlnených rozhraniach (stacionárnych frontoch) vznikajú dynamické (putujúce) fronty . na obrázku č.3 napíšte správne:

- na vybodkované miesta – studený – teplý vzduch,

- do rámčekov názov frontu.

                                               Obr. 3

 

 

                                   

                                                                                                        

 

 

3b.

 

 1. Moria, ktoré sú súčasťou svetového oceánu, najčastejšie rozdeľujeme na (uveďte po jednom príklade):

a) ...........................................................  napr. .......................................................

b) ...........................................................  napr. .......................................................

c) ...........................................................  napr. .......................................................

3b.                       

 

 1. Na obrázku č.4 sú nakreslené niektoré druhy tektonických porúch. omenujte ich:

                                                    

Obr. č. 4

 

 

 

      a) ................., b) .................., c) ...................., e) ..................., f) ....................,

      g) ................., i) ..................., j) ....................

4,5b.

 

 1. Utvorte správne dvojice:

A. andenzity                       1. málo odolné horniny

B. dolomity                        2. stredne odolné horniny

C. pieskovce                       3. veľmi odolné horniny

D. sliene

E. kremence

F. ílovce

..........      ...........     ............     ............  .............   ..............   

3b.

 

 1. Na obrázku č.5 je schématická kresba priečnych profilov troch typov dolín.

Pomenujte geneticky typ doliny:

a) ........................................  b) ........................................  c) .................................

                                                                                                                                   1,5b.


                                                     Obr. č. 5


 

 

 1. V pohoriach je rozšírenie pôdneho krytu podmienené vertikálnou zonálnosťou.

Uveďte hlavné pôdne typy pohorí strednej Európy

a) .............................. b) ............................. c) ............................... d) ............................

Zaraďte ich do schémy pohoria pod číslom 1 až 4 na obrázku č. 6 podľa vertikálnej zonálnosti (čísla 1-4 zapíšte do krúžkov):

                                                                                                                                     2b.    

                                                     Obr. č. 6

 

 

                                                    

 1. Vymenujte aspoň 6 najdôležitejších pôdnych typov strednej Európy:

a) ...........................................................  b) .......................................................

c) ...........................................................  d) .......................................................

e) ...........................................................   f) ......................................................

3b.

 

 1. Uveďte, ako sa nazývajú jednotlivé skupiny rastlín podľa prostredia, v ktorom žijú:

a) vo vode .................................................................................................................

b) na vlhkých miestach .............................................................................................

c) na suchých miestach .............................................................................................

d) na prechodných miestach medzi suchými a vlhkými ...........................................

e) na pôdach s vyšším obsahom dusíkatých látok ....................................................

f) na pôdach s dostatkom vápnika ............................................................................

g) na zasolených pôdach ..........................................................................................

i) na kyslých pôdach .................................................................................................

4b.

 

 1. Vymenujte výškové vegetačné stupne na Slovensku:

1 ............................... 2 ............................... 3 ................................ 4 .........................

2b.

 

 

 1. Vymenujte podľa poradia 5 najľudnatejších štátov sveta.
  1. .......................................................
  2. .......................................................
  3. .......................................................
  4. .......................................................
  5. .......................................................

2,5b.                                                     


 1. Do schematického obrázku dokreslite a označte šípky, znázorňujúce emigráciu. imigráciu a reemigráciu.

1,5b.

REGIÓN

                                           

 1. Vytvorte správne dvojice. K uvedeným regiónom a štátom priraďte náboženstvo, ktoré v nich dominuje.

A. India                                               1. islam

B. Japonsko                                         2. budhizmus

C. Malajzia                                          3. animizmus

D. Švédsko                                          4. judaizmus

E. Španielsko                                       5. hinduizmus

F. Izrael                                                6. šintoizmus

G. Thajsko                                            7. protestantizmus

H. stredná Afrika                                  8. katolicizmus

4b.

 

 1. Vytvorte správne dvojice. K uvedeným mestám priraďte príslušnú pôdorysnú charakteristiku.

A. Nitra                                                 1. trojuholníkové námestie

B. Prešov                                               2. nepravidelný pôdorys

C. Levoča                                              3. štvorcové námestie

D. Rimavská Sobota                              4. vretenovité námestie

E. Skalica                                               5. obdĺžnikové námestie

...  ...  ...  ...  ...

2,5b.

 

 1. Ktoré plodiny zaraďujeme medzi trvalé trávnaté kultúry? podčirknite z následovných príkladov tie, ktoré sú správne) kaučukovník, proso, vinič, cukrová trstina, sója, chmeľ, tabak, kakaovník.

2,5b.

 

 1. vytvorte správne dvojice priradením poľnohospodárskej plodiny ku štátu, ktorej produkciou tento vyniká (vzor A6, B3...):

1. ryža                                                           A. Kolumbia

2. kukurica                                                    B. Srí Lanka

3. káva                                                           C. USA

4. čaj                                                              D. Pobrežie Slonoviny

5. kakao                                                         E. Čína

...  ...  ...  ...  ...

2,5b. 


 1.  Uveďte aspoň po deve odvetvia hospodárskej činnosti, ktoré patria do:

primárneho sektora -   ................................................................................

sekundárneho sektora - ..............................................................................

terciárneho sektora - ..................................................................................

kvartérneho sektora - .................................................................................

4b.

 

 1. Vytypujte aspoň tri deficitné energetické oblasti sveta t.j. oblasti, v ktorých spotreba energie prevyšuje jej produkciu:

3b.

 

 1. Čo je spoločným menovateľom pre nasledovné skupiny regiónov resp. sídiel z hľadiska cestovného ruchu (rekreácie):

A. Wiesbaden, Vichy, Luhačovice - ...............................................................

B. Zakopané, Davos, Štrbské Pleso, Chamonix - ...........................................

C. Mariazell, Czenstochowa, Fatima - ...........................................................

D. cannes, Rimini, Mamaia, Warnemünde - ..................................................

E. Mekka, Medina - ..........................................................

2,5b.

 

 1. Vymenujte tri typy politických systémov, fungujúcich v súčasnom svete:

1 ................................................................

2 ................................................................

3 ................................................................

1,5b.

 

 1. Ktoré štáty tvoria tzv. G7?

3,5b.

 

 1. Napíšte maximálne hĺbky (hodnota v m a lokalita) v oceánoch:

Tichý ........................................................................

Atlantický ................................................................

Indický .....................................................................

3b.

 

 1. Na priloženej mape (obr. 7) identifikujte: štáty (označené rímskými číslicami), mestá (označené veľkými písmenami), pohoria (označené arabskými číslicami), rieky (označené malými písmenami), moria a zálivy (označené zakrúžkovanými arabskými číslicami), ostrovy (označ. zakrúžkovanými rímskymi číslicami).
4b.


 1.  Na výreze mapy Slovenska (obr. 8) určte: pohoria a kotliny (označené rímskymi číslicami), rieky (označené malými písmenami) a mestá (označené veľkými písmenami)!

 

                                                      Obr. 7

 

 

 

 

 

                                                     Obr. 8