OSOBNÁ STRÁNKA


Balázs Pavol, Ing. PhD.
Názov a adresa pracoviska: Katedra ekológie FHPV PU, ul. 17. novembra č. 1, 081 16 Prešov

E-mail: balazs@unipo.sk

Funkčné zaradenie: odborný asistent


Vzdelanie a kvalifikačný rast:

VŠ: VŠZ Brno, Záhradnícka fakulta v Lednici na Morave            Titul: Ing.

študijný odbor: záhradníctvo, rok: 1988

Vedecká hodnosť: PhD., Univerzita Komenského, vedný odbor: botanika, rok: 1997     

Priebeh pracovných pomerov:

Pracovisko :

Okresný podnik komunálnych služieb v Rimavskej Sobote.
funkčné zaradenie:  praktikant                                       od – do  1.8.1988 - 30.4.1989

2. Rozpočtová organizácia MsNV vo Fiľakove
funkčné zaradenie:  záhradník, vedúci                            od – do  1. 5. 1989 - 31.8.1990

3. Správa CHKO Cerová vrchovina ,Rimavská Sobota
funkčné zaradenie:
 odborný pracovník ochrany prírody    od – do  1.9.1990 - 30.9.1999

4. Prešovská Univerzita v Prešove, FHPV Katedra ekológie,
funkčné zaradenie:
  odborný asistent                            od           1.10.1999                                             


Pedagogická činnosť
:

Dĺžka pedagogickej praxe (v rokoch): 4

Vedenie záverečných prác (počet prebiehajúcich/počet ukončených):

Bakalárske: 0/ 1

Diplomové:  5/2

Dizertačné:

Vedenie prác ŠVK:

Taxatívne vymenovanie jednotiek (disciplín) študijného programu tvoriacich náplň pedagogickej aktivity na fakulte (názov, stupeň, štúdia):

Systém vyšších rastlín                                                                                 2. stupeň   Mgr.

Veľké botanické praktikum                                                                           2. stupeň   Mgr

Ekológia rastlín                                                                                            2. stupeň   Mgr.

Ochrana prírody a krajiny a globálne problémy životného prostredia,                 2. stupeň   Mgr.

Veľké krajinno – ekologické praktikum,                                                          2. stupeň   Mgr.

 

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť:

1. Balázs, P.: Jelšiny Cerovej vrchoviny (Fytocenologická charakteristika) Ochrana prírody č. 14., Banská Bystrica, 1996. s.29-39.

2. Balázs, P.,: Néhány, Szlovákia és Magyarország teruletén is védett novénytaxon, a Karancs,   a Medves  és a Cerová vrchovina teruletén. In: Nógrádi értékekért. 1.évf. 1. fuzet.Salgótarján ,2000, s.  27-28

3. Vlčko, J., Hrivnák, R., Balázs, P.: New taxa in genus Dactylorhiza Neck.ex Nevski and newlocalities in family Orchidaceae to Hungary . Kitaibelia, Debrecen, 2000V:1 s.217-220

4. Balázs,P.: Floristické pomery Ragáča. In: Natura Carpatica.  Prírodné vedy XLII, Košice 2001.s183-186

5. Balázs, P.: Poznámky k ekológii, rozšíreniu a variabilite ľanu chlpatého hladkastého na území Cerovej vrchoviny. In: Jančova ,A.,(red.)  Biologické dni   (Zborník referátov) , Nitra 2002 s.289-290

 

Projekty:

1. Riešiteľ : Výskum rozšírenia vstavačovitých (Orchidaceae) na vybraných územiach Slovenska. Inštitucionálny projekt 7/FÚ/2000 v rokoch 2000 – 2002

2. Účasť na riešení : Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov. Kega č. 3/102803 od r. 2003

3. Účasť na riešení :Vývoj fytoaditívneho prípravku z eleuterokoku trnistého (Eleutherococcus senticosus Maxim.) vo vzťahu k ochrane hospodárskych zvierat a optimalizácii jeho produkcie. Vega č. 1/1366/04 od r. 2004

 

Pobyty v zahraničí:

 

Členstvo vo vedecko-výskumných a odborných orgánoch:

Gestorská skupina ochrany vstavačovitých (Orchidaceae) na Slovensku  (pri ŠOP Banská Bystrica) - člen