OSOBNÁ STRÁNKA


Beisetzer Peter, doc. PaedDr. PhD.
  
Názov a adresa pracoviska: Katedra technickej výchovy, FHPV PU v Prešove,
                                               08001 Prešov, ul. 17. novembra 1

E-mail: beisep@unipo.sk

Funkčné zaradenie: odborný asistent


Vzdelanie a kvalifikačný rast:

1984  ukončil vysokoškolské štúdium štátnymi záverečnými skúškami na Pedagogickej fakulte UPJŠ Košice v Prešove, odbor: fyzika a základytechniky,

1986   vykonal rigoróznu skúšku /PaedDr./ - teória vyučovania fyziky,

1986   absolvoval kurz vysokoškolskej pedagogiky na FF UPJŠ Košice v Prešove,

2000   obhájená dizertačná práca /PhD./ na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici /31.10.2000/ vo vednom odbore 75-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia: teória vyučovania technických predmetov.

2004   habilitovaný za docenta pre odbor Technológia vzdelávania

Priebeh pracovných pomerov:

a)            1975 – 1979 Kovospracujúci podnik – po delimitácii: ČKD DUKLA n.p. Praha, závod V.Šariš - samostatný technológ,

b)            1979 –1984 PdF v Prešove UPJŠ v Košiciach - študent,

c)            1984 –1985 SOU strojárske Prešov – učiteľ,

d)            1985 – 1987 PdF v Prešove UPJŠ v Košiciach, Katedra fyziky a základov techniky– odborný referent,

e)            1987 – 1990 PdF v Prešove UPJŠ v Košiciach, Katedra fyziky a základov techniky – odborný asistent,

f)              1990 – 1996 PdF v Prešove UPJŠ v Košiciach, Katedra technickej výchovy – odborný asistent,

g)            1997 – doteraz Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita v Prešove, Katedra technickej výchovy – docent.

Pedagogická činnosť:

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť:

1.      Technológia vzdelávania so zameraním na samostatnú prácu edukanta.

2.      Vývoj a výskum programov výchovy k tvorivosti.

3.      Inovácia edukačného procesu.

BEISETZER, P. 2002. Navrhovanie v technickej výchove. 1. vydanie. Prešov : FHPV PU, 2002. 112 s. ISBN 80-8068-113-9.

BEISETZER, P. 2003. Nové kompetencie v technickej výchove. 1. vydanie. Prešov : Rokos, 2002. 92 s. ISBN 80-968897-0-2.

BEISETZER, P. 2001. Technická grafika a navrhovateľská činnosť v technickej výchove. 1. vyd. Prešov : FHPV PU, 2001. 135 s. ISBN 80-8068–064–7.

BURGEROVÁ, J. – BEISETZER, P. 2003. Úvod do práce s programom Pro/Engineer. Prešov : FHPV PU, 2003. 105 s. ISBN80-8068-195-3. (50%)

BIRČÁK, J. – BEISETZER, P. 1984. Oporné signály. Fyzika 7. 1.vyd. Experimentálna učebná pomôcka. Prešov : PdF UPJŠ Košice, 1984. 20 s. (bez ISBN)

Projekty:

1.     Grantový projekt – VEGA GA SR v komisii Vedy o človeku: Technické vzdelávanie v informačnej spoločnosti (Zadávateľ: MŠ SR. R. 2002 - 2004). Riešitelia: Prof. Ing. T. Kozík, DrSc. – PdF UKF Nitra, Prof. Ing. R. Dubovská, DrSc. – UMB Banská Bystrica, Prof. Ing. M. Šefara, CSc. – FHPV PU Prešov.

2.     Grantový projekt – KEGA č.3/102803: Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov. (Zadávateľ: MŠ SR. R. 2003 - 2006). Riešitelia: Doc. Ing. D. Fazekašová CSc. – PU Prešov, Prof. RNDr. O. Tomeček, PhD. – UMB Banská Bystrica, RNDr. T. Lavický PhD. – MPC Prešov.

3.    Tvorba, vývoj, realizácia a metodika uplatňovania nových pomôcok a didaktických pomôcok vo výučbe študijného odboru Technická výchova. (Zadávateľ: FHPV PU Prešov, Katedra technickej výchovy. R. 1994-1997). Riešiteľ: Doc. Ing. M. Kotulič, CSc.

4.  Tvorba aktuálneho obsahu výučby didaktických prostriedkov a didaktického prostredia pre výučbu technických disciplín študijného odboru Technická výchova. Registračné číslo: 10/FÚ/1998 (Zadávateľ: FHPV PU Prešov, Katedra technickej výchovy. R. 1998-2000). Riešiteľ: Doc. Ing. M. Kotulič, CSc.

Pobyty v zahraničí:

Členstvo vo vedecko-výskumných a odborných orgánoch: