OSOBNÁ STRÁNKA


Biľová Anna, RNDr.

Názov a adresa pracoviskaOddelenie IKT, Katedra techniky a digitálnych kompetencií, FHPV PU, ul. 17. novembra č. 1, 081 16 Prešov
E-mail: bilova@unipo.sk

Funkčné zaradenie: odborný asistent


Vzdelanie a kvalifikačný rast:

VŠ: Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice    študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia matematika - informatika  rok: 2000

Akademický titul: RNDr. študijný odbor: matematika rok: 2001


Priebeh pracovných pomerov:

pracovisko                                       funkčné zaradenie:                           od - do

Základná škola, Bardejov                učiteľ                                                   2000 – 2001

Obchodná akadémia, Košice         učiteľ                                                   2001 – 2002

FHPV PU                                          asistent                                               2001 -


Pedagogická činnosť
:

Dĺžka pedagogickej praxe (v rokoch): 3


Vedecko-výskumná a publikačná činnosť:

Franko F., Biľová A., Dirner A., Murín P.:Informačno komunikačné technológie, so zameraním na obraz a zvuk, v príprave pedagóga na výučbu. Zborník z medzinárodnej konferencie DIDINFO 2003, Banská Bystrica, marec 2003, s. 7 – 10, ISBN 80-8055-786-1

Franko F., Biľová A., Dirner A., Murín P., Perečinská V.: Príspevok k využitiu informačno komunikačných technológií vo výučbe prírodovedne a technicky zameraných predmetov. In: Vzájomná informovanosť cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti. Zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedecko-pedagogických pracovníkov. Nitra, jún 2003, s. 16 – 20, ISBN 80-8050-624-8

Franko, F., Biľová A. a kol. združenia "Virtuálna kolaborácia": Počiatočné skúsenosti s prípravou prostredia webuniverzity. Zborník z medzinárodnej konferencie UNINFOS_2003, Nitra, 3.- 5. september 2003, ISBN 80-8069_241-6.

 

Projekty:

- spoluriešiteľ pre rozvojový projekt v oblasti IT - "Rozvoj webuniverzit na báze špičkových archívnych a videostreaming technológií na Prešovskej univerzite ", 2003
- spoluriešiteľ pre rozvojový projekt v oblasti IT - " Zlepšenie podmienok prípravy pedagógov v oblasti informatiky na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity ", 2003
- spoluriešiteľ v projekte VEGA (Technická výchova v informačnej spoločnosti,  1/9799/02) UKF v Nitre, 2002 – 2004

 

Pobyty v zahraničí:

 

Členstvo vo vedecko-výskumných a odborných orgánoch: