OSOBNÁ STRÁNKA


Birčák Ján, Dr.h.c. prof. RNDr. PhD.
Názov a adresa pracoviska: Katedra fyziky FHPV  Prešovská Univerzita, Ul. 17.novembra č.1,  081 16 Prešov

E-mail
:
bircak@unipo.sk

Funkčné zaradenie: docent


Vzdelanie a kvalifikačný rast:
VŠ: Mgr. študijný odbor: Fyzika-zákl. techniky rok: 1960

Akademický titul: RNDr., vedný odbor: Exper. Fyzika rok:  1978

Vedecká hodnosť: CSc., vedný odbor: Fyz. polovodičov a dielektrík rok:  1981

Vedecko-pedagogický titul: doc. vedný odbor: Exper. Fyzika rok: 1981

Vedecko-pedagogický titul: prof. vedný odbor: Fyz. polovodičov rok: 1998 


Priebeh pracovných pomerov:

Gymnázium vo Svidníku                             stredoškolský učiteľ           25.8.1960-31.8.1964

Levice                                                       vojenská služba                 1.11. 1960-31.3.1961

Gymnázium v Prešove                               stredoškolský učiteľ            1.9.1964-31.8.1971

Fyzikálna fakulta ŠU v Odese                     interný vedecký ašpirant      1.9.1971-19.4.1975

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach     vedecký pracovník               20.4.1975-31.12.1976

PdF v Prešove UPJŠ v Košiciach                vysokoškolský učiteľ            1.1.1977-31.12.1996

FHPV PU v Prešove                                   vysokoškolský učiteľ            1. 1.1997 - doposiaľ            

Pracovný úväzok na PU:      (ustanovený týždenný pracovný čas, čiastočný)

Pracovný pomer uzavretý  na dobu: určitú do: 31. 8. 2004


Pedagogická činnosť
:

Dĺžka pedagogickej praxe (v rokoch): 43

 
Vedenie záverečných prác
(počet prebiehajúcich/počet ukončených):

Bakalárske: 0

Diplomové: 2/42

Dizertačné: 1/

Vedenie prác ŠVK:  12

Taxatívne vymenovanie jednotiek (disciplín) študijného programu tvoriacich náplň pedagogickej aktivity na fakulte (názov, stupeň, štúdia):


Fyzika na každom kroku

Enviromentálna fyzika

Diplomový seminár 1

Fyzika polovodičov

Fyzika tuhých látok

Dejiny fyziky

Fyzika v ekológii

 

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť:


Publikačné jednotky

Domáce

(počet)

Zahraničné

(počet)

Monografie

2

 

Odborné knižné publikácie

4

 

Kapitoly v monografiách

 

 

Kapitoly v odborných knižných publikáciách

 

 

Učebnice pre VŠ/SŠ/ZŠ

10

 

Učebné texty pre VŠ

 

 

Vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných vedeckých a umeleckých časopisoch

1

9

Vedecké práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch

17

4

Vedecké a odborné práce publikované v zborníkoch (z konferencií)

22

8

Recenzie umeleckej a odbornej literatúry

6

 

Odborné práce v recenzovaných odborných časopisoch

2

 

Obdorné práce v nerecenzovaných odborných časopisoch

16

2

Preklady umeleckej a odbornej literatúry

7

 

Umelecké práce publikované v zborníkoch a katalógoch

 

 

Umelecké a architektonické štúdie a projekty

 

 

Ocenené súťaže

 

 

Recenzované výstavy, festivaly, koncerty a pod.

 

 

Prezentácia na vedeckých (umeleckých) sympóziách, kongresoch a pod.

44

21

Citácie SCI/iné ako SCI

24

60

 

V tabuľke uviesť počty jednotlivých položiek za celoživotné obdobie

V prílohe uviesť zoznam publikačnej činnosti

a) za ostatných 10 rokov

b) za celoživotnú vedeckú aktivitu

 

Najvýznamnejšie doteraz publikované vedecké práce:

1. Birčák, J., Chemeresyuk. G. G., Serdyuk, V. V., 1976: Optical Optikal  and Temperature. Quenching of Photocurrent in Zinc Selenide  Single Crystals. Physica status solidy (a),33, s.145-149

2. SEMAK, D., POPIK, J., BIRČÁK, J., 1986: Vlastnosti  polovodičov a metódy určovania ich parametrov. SPN,  Bratislava, 167s.

3. BIRČÁK, J., 1977: Optičeskoje i temperaturnoje gašenie  fototoka v monokrystalach ZnSe, svjazannyje s naličijem dvuch  centrov medlennoj rekombinacii. Vojennaja technika  i ekonomika, seria "Obščetechničeskaja", NO2, 12s.

4. BIRČÁK, J., SERĎUK, V., 1994: Fyzika slnečných článkov, UPJŠ  Košice, 232s.

5. SEMAK, D., BIRČÁK, J., 1998: Chalkogénne polovodiče na záznam  informácie. FHPV PU, Prešov 1998, 117 strán.

 
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce za posledných 10 rokov:

1. BIRČÁK, J., SERĎUK, V., 1994: Fyzika slnečných článkov, UPJŠ  Košice, 232s.

2. SEMAK, D., BIRČÁK, J., 1998: Chalkogénne polovodiče na záznam  informácie. FHPV PU, Prešov 1998, 117 strán.

3. SEMAK, D.G., BIRČÁK, J., 1996: Photo and thermoinduced  structural transformations in thin layers of arsenic  chalcogenides. Acta physica slovaca, vol. 46, No 1, s.75-79

4. ŠPAK I.I., SEMAK G.G., POVCHAN A.T., BIRČÁK J., 1999:Vplyv temperaturnoho režimu syntezu na fyziko-chimični parametry As2Se3. Ukrainian Journal of physics T 44, 1999 No 3, str. 371-373.

5. SABOLOVÁ, i., BIRČÁK, J. 2003: Vplyv fragmentov z rozprávok na subjektívnu pohodu žiakov a ich vedomosti z fyziky. In.: Prírodné vedy XXXXI, FHPV PU 2003, s. 30-51.

 
Účasť na riešení (vedenie) najvýznamnejších vedeckých projektov za posledných 10 rokov:

1. Vedúci projektu VEGA Štúdium elektrofyzikálnych, fotoelektrických a magnetoelektrických vlastností polovodičov za účelom ich využitia v snímačoch a pri zázname informácie (1995-1998)

2. Vedúci projektu VEGA: Fyzika v slovenskej a svetovej ľudovej slovesnosti (2002-2004)

3. Vedúci inštitucionálneho projektu: Výskum efektínosti nových metodických postupov vo vyučovaní fyziky (1998-2000)

4. Riešiteľ projektu Phare TEMPUS SJEP – 09272-95 Príprava učiteľov prírodovedných predmetov 2000  (1995-1998)

5. Riešiteľ projektu KEGA 3/102803: Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní prírodovedných predmetov.

Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výsledkov (ohlasy, citácie, pozvania, ........) (max. polovica strany):

                Výsledky jeho vedeckej práce majú pozitívny ohlas. Osobitne nesleduje citačný index, jeho pracovisko Katedra fyziky FHPV PU doteraz eviduje najmenej 80 citácií ohlasov na jeho práce. Veľmi pozitívny ohlas mali všetky jeho graduačné práce. Menovaný bol pozývaný prednášať na viacerých školách doma aj v zahraničí. Bol spoluorganizátorom a garantom viacerých konferencií. Bola mu udelená: cena rektora za najlepšiu publikáciu (3x), Zalá medaila UPJŠ, PdF UPJŠ, FHPV PU. Za významné  výsledky dosiahnuté vo vede na návrh Fyzikálnej fakulty ŠU v Užhorode mu v roku 1995 táto univerzita udelila titul Doctor Honoris Causa.


Členstvo vo vedecko-výskumných a odborných orgánoch
:

1.        Člen Vedeckej rady PdF v Prešove UPJŠ v Košiciach (1985-1990)

2.        Člen Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach (1987-1990)

3.        Člen Vedeckej rady FHPV PU v Prešove (2000-2003)

4.        Člen Vedeckej rady PU v Prešove (1997-2003)

5.        Člen skúšobnej komisie pre dizertačné skúšky z fyziky na PF UPJŠ v Košiciach

6.        Člen komisie pre obhajobu doktorandských prác na PF UPJŠ v Košiciach

7.        Školiteľ z fyziky polovodičov na Katedre  fyziky polovodičov Fyzikálnej fakulty Národnej univerzity v Užhorode.


8.        Čestný člen JSMF,


9.        Člen Európskej fyzikálnej spoločnosti


10.      Čestný člen VR FHPV PU