OSOBNÁ STRÁNKA 


Burger Vladimír, Ing.

Názov a adresa pracoviska: Katedra fyziky FHPV PU,
                                                 Ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov

E-mail: burger@unipo.sk

Funkčné zaradenie: odborný asistentVzdelanie a kvalifikačný rast:

VŠ: Ing. študijný odbor:  Technická kybernetika - rok: 1984
Špecializácia :   robotika

Akademický titul: RNDr. PhD., rok:    

Vedecká hodnosť: PhD. vedný odbor:fyzika, rok: doteraz


Priebeh pracovných pomerov:

Pracovisko:                VUKOV v Prešove, SR 
funkčné zaradenie    samostatný vývojový pracovník, od - do    1984 – 1991

Pracovisko:                Katedra fyziky Fakulty Humanitných a prírodných vied,   Prešovskej Univerzity, Prešov, SR
funkčné zaradenie    odborný asistent, od - do    1991 – doteraz

Pracovný úväzok na PU: plný - ustanovený týždenný pracovný čas

Pracovný pomer uzavretý  na dobu: určitú do: roku 2006


Pedagogická činnosť:

Dĺžka pedagogickej praxe (v rokoch):      15


Vedenie záverečných prác
(počet prebiehajúcich/počet ukončených):

Bakalárske:  (záverečné práce DPŠ ANF) 0/1

Diplomové: 1/20

Dizertačné: 1/4

Vedenie prác ŠVK: 0/0

Taxatívne vymenovanie jednotiek (disciplín) študijného programu tvoriacich náplň pedagogickej aktivity na fakulte (názov, stupeň, štúdia):

 

Vybrané kapitoly z výpočtovej techniky, Bakalárske

Základy výpočtovej techniky v prírodovedných predmetoch, Bakalárske

Multimédia vo výučbe prírodovedných predmetov, Bakalárske

Internet vo výučbe prírodovedných predmetov, Bakalárske

Výpočtová technika vo fyzike 1, Bakalárske

Výpočtová technika vo fyzike 2, Magisterské

Výpočtová technika vo fyzike 3, Magisterské


Vedecko-výskumná a publikačná činnosť:

Publikačné jednotky

Domáce

(počet)

Zahraničné

(počet)

Monografie

-

-

Odborné knižné publikácie

2

-

Kapitoly v monografiách

-

-

Kapitoly v odborných knižných publikáciách

-

-

Učebnice pre VŠ/SŠ/ZŠ

-

-

Učebné texty pre VŠ

1

-

Vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných vedeckých a umeleckých časopisoch

-

-

Vedecké práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch

10

-

Vedecké a odborné práce publikované v zborníkoch (z konferencií)

7

-

Recenzie umeleckej a odbornej literatúry

-

-

Odborné práce v recenzovaných odborných časopisoch

 

 

Odborné práce v nerecenzovaných odborných časopisoch

 

 

Preklady umeleckej a odbornej literatúry

-

-

Umelecké práce publikované v zborníkoch a katalógoch

-

-

Umelecké a architektonické štúdie a projekty

-

-

Ocenené súťaže

-

-

Recenzované výstavy, festivaly, koncerty a pod.

-

-

Prezentácia na vedeckých (umeleckých) sympóziách, kongresoch a pod.

?

-

Citácie SCI/iné ako SCI

0/5

-

 

V tabuľke uviesť počty jednotlivých položiek za celoživotné obdobie

V prílohe uviesť zoznam publikačnej činnosti

a) za ostatných 10 rokov

b) za celoživotnú vedeckú aktivitu

 

Najvýznamnejšie doteraz publikované vedecké práce:

 

1.    BURGEROVÁ, J., BURGER, V., 2002: Systémové a aplikačné programy pre personálne počítače. Vysokoškolské učebné texty PU v Prešove, FHPV PU, 114s.

2.  BURGER, V., ŠTERBÁKOVÁ, K., 1998: Fyzikálny experiment s využitím PC techniky a meracieho systému Philip Harris. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Fyzikálne vzdelávanie dnes a po roku 2000. Prešov, 18.- 21.január 1998, s. 134-137

3.    BURGER, V., 2001: Edukačný proces a netradičné možnosti získavania informácií. Zborník z medzinárodnej konferencie XIII. DIDMATTECH 2000, Časť 1, FHPV PU Prešov 2001, str.91-94

 

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce za posledných 10 rokov:

 

1.   UVÍRA, P., ŠOLTÉS J., BURGER, V., 1995: Skúsenosti s realizáciou práce s počítačmi v IV. ročníku základnej školy. Sborník konference s mezinárodní účastí Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů, 29. března 1995,  Hradec Králové, s.122-125.

2.   BURGER, V., a kolektív, 1999: Príprava učiteľov prírodovedných predmetov 2000 Science teacher Training. Príprava učiteľov prírodovedných predmetov 2000. UMB Mateja Bela - Tempus Phare Project SJEP - 09272 - 95, 1999, s.49

3.    BURGER, V., 2000: Uplatnenie výpočtovej techniky a internetu na hodinách fyziky. Zborník školenia Využívanie internetu vo vyučovaní fyziky - kurz B, konaného dňa 7. 1. 2000 na ZŠ v Marhani pre učiteľov fyziky okresu Bardejov, str. 11 – 12

4.   BURGER, V., BURGEROVÁ, J., 2001: Komunikácia a získavanie informácií vo vzdelávaní prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (ICT). Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Fyzika v kontexte kultúry, KF FHPV PU, str. 222-225

5.   BURGER, V., 2003: Aplikácia internetu v prírodovednom vzdelávaní. Zborník Prírodné vedy, matematika – fyzika – technická výchova, Ročník XXXXI, KF FHPV PU, str. 33-39

 

Projekty:

Účasť na riešení (vedenie) najvýznamnejších vedeckých projektov za posledných 10 rokov:

  1. TEMPUS Projekt Science Teacher Training 2000, číslo projektu 09272-95
  2. KEGA 3/102803 „Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov“
  3. Aktivizácia poznávacej činnosti žiakov 1. stupňa ZŠ prostredníctvom  interaktívnych programov. Číslo projektu: KEGA 3/100803
  4. grantový projekt VEGA „Fyzika v slovenskej a svetovej ľudovej slovesnosti, č. projektu 1/9197/02

 

Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výsledkov (ohlasy, citácie, pozvania, ........) (max. polovica strany):

1.      MILLY M., 1998: Využitie funkčnej variability impedančného mostíka vo výučbe predmetu Elektronika. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Fyzikálne vzdelávanie dnes a po roku 2000. Prešov, 18.- 21.január 1998, s.89-93, cituje na str.93 v zozname literatúry prácu: ŠEBEŇ, V., BURGER, V., BIRČÁK, J., CSATÁRYOVÁ, M., KOVAĽ, M., MILLY, M., ŠTERBÁKOVÁ, K., 1995: Zbierka úloh na prijímacie pohovory  z fyziky, Edičné stredisko Pedagogickej fakulty UPJŠ Prešov, 72s.

2.      PAVELKA J., 1999: Vyučovacie prostriedky v technickej výchove. Učebný text. Prešov, 1999, s.89-93, cituje na str.82 v zozname literatúry prácu: BURGER, V., BURGEROVÁ, J., 1998: Internet ako informačné médium vo vzdelaní. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Fyzikálne vzdelávanie dnes a po roku 2000. Prešov, 18.- 21.január 1998, s.71-73

3.    PORÁČOVÁ, J., FAZEKAŠOVÁ, D.,2003“ Moderné informačné a komunikačné technológie vo výučbe biológie. In Trendy soudobé výuky didaktických disciplín na vysokých školách. Sborník příspěvku z medzinárodní elektronické konference, duben – říjen 2003, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Pedagogická Fakulta, ISBN 80-7044-495-9, s 116-122 cituje: BURGER, V., ŠTERBÁKOVÁ, K., ILKOVIČ, S. 1998: A Physical experiment using PC technology. Zborník z medzinárodnej konferencie Science Teacher Training 2000. 21. 6. - 25. 6. 1998, Tále, s. 204-207

4.     BURGEROVÁ, J., 2003: Nové kompetencie v informačnej spoločnosti. Zborník Prírodné vedy, matematika – fyzika – technická výchova, Ročník XXXXI, KF FHPV PU, cituje na str.123 v zozname literatúry prácu: BURGER, V., BURGEROVÁ, J., 2001: Úspešné využívanie informačných a komunikačných  technológií v edukačnom procese. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Fyzika v kontexte kultúry, KF FHPV PU, str. 215-218

 

Členstvo vo vedecko-výskumných a odborných orgánoch:

            Člen JSMF

            Jednota slovenských  matematikov a fyzikov