OSOBNÁ STRÁNKA


Cimermanová Ivana, PaedDr, PhD.

Názov a adresa pracoviska: Katedra anglického jazyka a literatúry, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
E-mail: cimerman@unipo.sk

Funkčné zaradenie: odborný asistent


Vzdelanie a kvalifikačný rast:

VŠ: Mgr., študijný odbor: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov – AJ/RJ, rok: 1995
Akademický titul: PaedDr., vedný odbor: anglický jazyka a literatúra, rok: 2003
Vedecká hodnosť: PhD., vedný odbor: technológia vzdelávania, rok: 2003

 
Priebeh pracovných pomerov:

pracovisko                                funkčné zaradenie       od - do   

FHPV PU Prešov                        odborný asistent            1997 - doteraz

PF UPJŠ /FHPV PU Prešov         asistent                        1996-1997

ZŠ Veľký Šariš                            učiteľ                           1995-1996

 

Pedagogická činnosť:

 

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť:

Oblasť výskumu: Technológia vzdelávania vo vyučovaní cudzích jazykov

 

Najvýznamnejšie publikácie:

·     1. Cimermanová I., Polláková, N.: Slovensko-anglický, anglicko-slovenský slovník pre verejnú správu,  IMPRESO, Prešov 2002. 187 ss. ISBN 80-8068-135X

·     2. Cimermanová I., A. Kačmárová: Ideas And Activities for English Teachers of Young Learners, MC Prešov, Prešov 2000, ISBN 80-8045-180-X

·     3. Cimermanová I., Kačmárová A., Tkáčiková M.: Angličtina pre manažérov, FHPV PU Prešov, Prešov 2000, ISBN 80-8068-005-1

·     4. Cimermanová I.: Culture, History and Phraseology In: zborník z konferencie The 6th Conference of British, American and Canadian Studies (Proceedings), Slezská univerzita Opava, Opava 2001. ss.131-139, ISBN 80-7248-103-7

·     5. Cimermanová I.: Education, software and computers In: Educational technology 3. Technológia vzdelávania 3, PdF UKF Nitra, Nitra 2000. ss. 66-77, ISBN 80-8050-393-1

 

Projekty:

TEMPUS, KEGA. VEGA

Pobyty v zahraničí:

Veľká Británia, USA, Rusko

Členstvo vo vedecko-výskumných a odborných orgánoch:

SAUA – SATE, SASE