OSOBNÁ STRÁNKA


Dargová Jarmila, doc. PhDr. PhD.  

Názov a adresa pracoviska: Prešovská univerzita v Prešove Ul. 17. novembra 1, 081 16  Prešov

E-mail
: dargova@unipo.sk

Funkčné zaradenie: docent


Vzdelanie a kvalifikačný rast:

VŠ: PhDr. študijný odbor: FF UPJŠ Prešov, rok: 1985

Akademický titul: PhDr. vedný odbor: pedagogika  75-01-9, rok: 1985

Vedecká hodnota: CSc.     /PhD./ vedný odbor: pedagogika  75-01-9, rok: 1997

Vedecko-pedagogický titul: doc. vedný odbor: pedagogika  75-01-9 rok: 2002


Priebeh pracovných pomerov:

Pedagogická fakulta v Prešove UPJŠ v Košiciach                              

Katedra pedagogiky                                                                  asistent                        1985 - 1996

Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove             odborný asistent                  1997 – 2002

Katedra pedagogiky                                                                   docent                         2002

 

Pedagogická činnosť:

Dĺžka pedagogickej praxe (v rokoch): 20

Vedenie záverečných prác (počet prebiehajúcich/počet ukončených):

Bakalárske:            12/105

Diplomové:             1/40

Rigorózne:              1/25

Dizertačné:             2/0

Vedenie prác ŠVK: 2/6

 
Taxatívne vymenovanie jednotiek (disciplín) študijného programu tvoriacich náplň pedagogickej aktivity na fakulte
(názov, stupeň štúdia):

 1. študijný program - všeobecný základ (študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov) 

    a) Povinné kurzy:

Všeobecná didaktika  (2.)

b) Povinne voliteľné kurzy

c) Voliteľné kurzy

 2. študijný program – Pedagogika (študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov) 

    a) Povinné kurzy:

Všeobecná didaktika  (2.)

Porovnávacia pedagogika (2.)

Didaktika pedagogiky (2.)

b) Povinne voliteľné kurzy

Metodika záujmovo-umeleckej činnosti  (2.)

Diplomový seminár (2.)

Pedagogické techniky rozvoja osobnosti (2.)

c) Voliteľné kurzy

        Kooperatívna výučba

 3. študijný program – vychovávateľstvo (študijný odbor: Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo)

    a) Povinné kurzy:

Všeobecná didaktika  (1.)

Porovnávacia pedagogika (1.)

 b) Povinne voliteľné kurzy

Pedagogické techniky rozvoja osobnosti (1.)

 c) Voliteľné kurzy

 4. študijný program – majster odbornej prípravy (študijný odbor: ućiteĺstvo umeleckých a profesijných predmetov)

    a) Povinné kurzy:

Všeobecná didaktika  (1.)

Porovnávacia pedagogika (1.)

 b) Povinne voliteľné kurzy

Pedagogické techniky rozvoja osobnosti (1.)

 c) Voliteľné kurzy

 
5.  študijný program: TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT

Všeobecná didaktika (1.,2)

Sociálne a pedagogické kompetencie učiteľa (1., 2.)

 

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť: (oblasť výskumu, resp. zameranie, 5 najvýznamnejších knižných prác)

1.  DARGOVÁ, J.: Tvorivé kompetencie učiteľa. Prešov: Privat Press 2001. 204 s.

2.  DARGOVÁ, J., ČONKOVÁ, Ľ.: Emocionálna inteligencia a tvorivá výučba. Prešov: Privat Press 2002. 192s.

3.  DARGOVÁ,J., ŠIMOVÁ,G.: Tvorivé dieťa predškolského veku. (1. vydanie) Prešov: Rokus 2001. 72 s.

4.  DARGOVÁ, J., KOMINAREC, I., ŠUŤÁKOVÁ, V.:  Základy  pedagogiky.  Vybrané  pedagogické problémy. Vysokoškolské  učebné  texty.  Prešov: PdF UPJŠ, 1994, 136 s.

5.  DARGOVÁ, J., FAZEKAŠOVÁ, D., NAŇÁKOVÁ, K.: Humanizácia edukácie a netradičná výučba   prírodopisu a biológie. Prešov: MPC, 2003, 56 s.

 

Projekty:

a)  vyriešené

1.DARGOVÁ,J.,ŠUŤÁKOVÁ,V.: Pedagogická komunikácia a rozvoj záujmu študentov o učebné predmety pedagogickej profilácie. Záverečná správa inštitucionálnej vedecko -výskumnej úlohy 1/93/C-I/6: Kauzálno-finálne súvislosti efektívneho využívania záujmov pri rozvoji osobnosti detí a mládeže. Prešov: 1995. 45s. (koordinátor: Doc. Dr. Milan Darák, CSc.)

2.DARGOVÁ,J.: Tvorivosť v praxi školy. Správa grantovej vedecko – výskumnej úlohy Humanizácia výchovy č. 95/5195/146 v komisii 13 VEGA. Bratislava: 1998. 39s.(koordinátor: prof. Dr. Miron Zelina, DrSc.)

3.DARGOVÁ,J.,ĎURIČEKOVÁ,M.: Rozvojatvorný model edukačných aktivít učiteľa rómskych detí. Záverečná správa inštitucionálnej úlohy Obsahový model edukácie rómskych detí. Prešov: FHPV PU 1999. 51 s. (koordinátor: Doc. Dr. Igor Kominarec, CSc.)

4.DARGOVÁ,J.: Postoje učiteľov k tvorivosti. Záverečná správa z grantovej úlohy v komisii VEGA č. I-757-93 (1.1.2000-31.12.2002): Učiteľ - jeho osobnosť, príprava, práca, postavenie v spoločnosti a systéme tvorivo-humánnej výchovy komisia VEGA. Bratislava: PdF 2001. 48s. (koordinátor: Prof. Dr. Miron Zelina, DrSc.)

5.DARGOVÁ,J.: Sociálno-pedagogické techniky rozvoja osobnosti. Tréningový program pre cieľovú skupinu činných učiteľov vytvorený v riešení grantovej úlohy Zvyšovanie účinnosti pedagogického pôsobenia na rozvoj osobnosti žiaka. Prešov: Nadácia Škola dokorán 2001. (koordinátor: Dr. Nadežda Krajčová, CSc.)

b) riešené

6.        DARGOVÁ, J.: Projekt Schola „Multikultúra výchova“. Orava, 2003.

7.        Grant KEGA č. 3/102803 „Didakticko-pedagogické aspekty využívania IKT (motivácia, spôsoby vyučovania, organizácia vyučovacej hodiny podporovanej počítačom“Ved.čiastkového projektu: Dargová Jarmila, doc., PhDr., PhD. 

„Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov“

Ved. projektu: Fazekašová Danica,  doc., PhDr., CSc.

 

Pobyty v zahraničí:

1993 - 1997   Brno, ČR 

Ukončené vzdelanie v Poradenstve a psychoterapii zameranej na klienta (PCA – Person centered approch) Univerzita of Georgia: USA /Obhajoba záverečnej práce na tému: Humanistická koncepcia vyučovania./

 

Členstvo vo vedecko-výskumných a odborných orgánoch:

a/ členstvo vo vedeckých radách:

     člen vedeckej rady GbF FHPV Prešovskej univerzity v Prešove

 b/ členstvo v redakčných radách:    

     člen redakčného kruhu časopisu Pedagogická revue

 c/ členstvo v iných odborných ustanovizniach:

    Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV Trnava