OSOBNÁ STRÁNKA


Danica Fazekašová, doc. Ing. PhD.

Názov a adresa pracoviska: Katedra ekológie Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, ul. 17. novembra č. 1, 081 16 Prešov
E-mail: fazek@unipo.sk

Funkčné zaradenie: docentka


Vzdelanie a kvalifikačný rast:

VŠ: Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, Agronomická fakulta, Ing., študijný odbor: fytotechnicky, rok: 1981       

Vedecká hodnosť: Výskumné centrum pôdnej úrodnosti, Bratislava, kandidát poľnohospodársko-lesníckych vied, CSc., vedný odbor: 41-01-9 všeobecná rastlinná produkcia, rok: 1989       

Vedecko-pedagogický titul: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta Prírodných vied, doc., vedný odbor: Špeciálna biológia a ekológia, rok: 2001       

 

Priebeh pracovných pomerov:

1. Výskumné centrum pôdnej úrodnosti, Bratislava, VS Prešov,
    funkčné zaradenie: odborná pracovníčka,                                      od – do: 1982-1990           

2. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra ekológie, ul. 17. novembra č. 1, Prešov,
    funkčné zaradenie:
odborná asistentka,                                          od – do: 1990- 2000

3. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra ekológie, ul. 17. novembra č. 1, Prešov,
    funkčné zaradenie: docentka,                                                           od – do: 2001 

 

Pedagogická činnosť:


Dĺžka pedagogickej praxe
(v rokoch): 14

Vedenie záverečných prác (počet prebiehajúcich/počet ukončených): 0/15

Bakalárske: 0/0

Diplomové: 3/28

Dizertačné: 0/0

Vedenie prác ŠVK: 0/5

Taxatívne vymenovanie jednotiek (disciplín) študijného programu tvoriacich náplň pedagogickej aktivity na fakulte (názov, stupeň, štúdia):

Pôdoznalectvo                                                              1.st.             Bc.

Agroekológia                                                                1.st.             Bc.

Didaktika ekológie a environmentálnej výchovy 1    1.st.             Bc.

Fyziológia rastlín                                                           1.st.             Bc.

Pestovanie rastlín                                                         1.st.             Bc.

Ekológia a environmentálna výchova                         1.st.             Bc.

Trvalo udržateľný rozvoj                                                2.st.            Mgr.

Didaktika ekológie a environmentálnej výchovy 2     2.st.            Mgr.

Monitoring kvality vôd, pôd a ovzdušia                       2.st.            Mgr.

 

 Vedecko-výskumná a publikačná činnosť:

  1. Hodnotenie produkčnej schopnosti pôd
  2. Ekologické poľnohospodárstvo, hodnotenie indikátorov trvalo udržateľného poľnohospodárstva
  3. Implementácia informačno-komunikačných technológií do výučby prírodovedných predmetov.


FAZEKAŠOVÁ, D.- PORÁČOVÁ, J.: Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo. FHPV PU, Prešov, 1999. 140 s. ISBN 80-88722-80-2

FAZEKAŠOVÁ, D.: Trvalo udržateľné využívanie pôdy – vymedzenie a hodnotenie indikátorov a parametrov vývoja pôdy. FHPV PU, Prešov, 2003. 76 s. ISBN 80-8068-228-3

FAZEKAŠOVÁ, D. - Nagyová, M. - PORÁČOVÁ, J.: Internet a školský ekologický informačný servis. LANA Prešov pre FHPV PU v Prešove a PrF UPJŠ Košice, 2000. 58 s. ISBN 80-968312-1-6

Dargová, J. - Fazekašová, D. - Naňáková, K.: Humanizácia edukácie a netradičná výučba prírodopisu a biológie. Metodicko-pedagogické centrum Prešov, 2003. 56 s. ISBN 80-8045-304-7   

Fazekašová, D.: Modely vyučovacích hodín s využitím informačných a komunikačných technológii vo výučbe prírodopisu. Prešovská univerzita v Prešove, FHPV. Prešov, 2003. 87 s. ISBN 80-8068-229-1

 

Projekty:

1.Vedúca riešiteľského kolektívu: „Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov“ KEGA č. 3/102803

2. Vedúca sekcie: „Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov“ TEMPUS PHARE č. AC-JEP-14327-1999

3. Vedúca riešiteľského kolektívu: „Vybrané biologické charakteristiky pôd v ekologických systémoch hospodárenia“ VEGA č.1/5018/98

4. Vedúca riešiteľského kolektívu: „Stabilita agroekosystémov a uplatňovanie ekologických princípov hospodárenia vzhľadom na trvalo udržateľné sústavy hospodárenia“, VEGA č. 1/4174/97

 

Pobyty v zahraničí:

    Rakúsko - poriadané rakúskou nadáciou EUPRI, Geras, so zameraním na ekologické poľnohospodárstvo,

    Rakúsko - Technická univerzita Viedeň, so zameraním na informačné a komunikačné technológie,

    Nemecko - Pedagogický inštitút Kiel, so zameraním na informačné a komunikačné technológie,

    Rakúsko - Pedagogický inštitút Linz, so zameraním na informačné a komunikačné technológie

 

Členstvo vo vedecko-výskumných a odborných orgánoch:

-   členka Spoločnej odborovej komisie pre odbor doktorandského štúdia: 39-15-9 Environmentalistika

-   členka redakčnej rady Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis,

-   členka Spoločnosti pre poľnohospodárske lesnícke a veterinárne vedy pri SAV,

-   členka Spoločnosti pre biomasu,

-   členka Európskej spoločnosti pre výskum burín.