Osobná stránka


Kancír Ján, doc. PaedDr. PhD.
Názov a adresa pracoviska:
Katedra elementárnych reálií, PF PU v Prešove, 17.novembra č.15, Prešov

E-mail: kancir@unipo.sk

Funkčné zaradenie: docent


Vzdelanie a kvalifikačný rast:

VŠ: PdF UPJŠ Prešov, Mgr.  študijný odbor: zemepis – telesná výchova                     rok: 1980                     
Akademický titul: PaedDr.                                                                                                     rok: 1985     
Vedecká hodnosť: CSc.          vedný odbor: 75-02-9 – teória vyučovania geografie       rok: 1998
Vedecko-pedagogický titul: doc.    vedný odbor: 75-02-9 – teória vyučovania geografie    rok: 2002            


Priebeh pracovných pomerov:

Pracovisko: ZŠ Bajerov, ZŠ Chmeľov     funkčné zaradenie: učiteľ                    od – do: 1980-1984

Pracovisko: PdF UPJŠ Prešov              funkčné zaradenie: odborný asistent    od – do: 1984-1997

Pracovisko: FHPV PU v Prešove           funkčné zaradenie: odborný asistent    od – do: 1997-2002 

Pracovisko: FHPV PU v Prešove           funkčné zaradenie: docent                  od – do: 2002-2003  

Pracovisko: FHPV PU v Prešove           funkčné zaradenie: docent                   od – do: 2002-2003  

Pracovisko: PF PU v Prešove                funkčné zaradenie: docent                   od: 2003  

 

Pedagogická činnosť:

Dĺžka pedagogickej praxe (v rokoch): 25

 
Vedenie záverečných prác
(počet prebiehajúcich/počet ukončených): 0/15

Bakalárske: 0/10

Diplomové:  4/35

Dizertačné:  2/0

Vedenie prác ŠVK: 9

Taxatívne vymenovanie jednotiek (disciplín) študijného programu tvoriacich náplň pedagogickej aktivity na fakulte (názov, stupeň, štúdia): Vlastiveda s didaktikou


Vedecko-výskumná a publikačná činnosť:

Oblasť výskumu: teória vyučovania geografie, vlastiveda, didaktika vlastivedy

5 najvýznamnejších knižných prác:

1. Kancír, Ján, Madziková, Alena: Didaktika vlastivedy. Vysokoškolská učebnica. Prešov Universum, 2003, s. 189, ISBN 80-89046-13-4.

2. Novodomec, R. - Kancír, J. -  Madziková, A. - Nižnanský, B.:  Vlastivedný atlas pre 3. a 4. ročník ZŠ. Harmanec: VKÚ, 1999,  (25%)

3. Madziková, A., Kancír, J., Zlacká, A.: Geografia okresu Prešov. Námety na úlohy pre geografickú olympiádu ZS a osemročných gymnázií k miestnemu regiónu. Prešov: MPC, KGaG FHPV PU, 2003, 41 s, (30%), ISBN 80-8045-286-5

4. Gregušková, V. – Kancír, J.: Didaktické testy ako súčasť pedagogickej diagnostiky v geografii. Prešov:MPC, 2004, 74 s, (50%).

5.  Kancír, Ján: (ed.)  1999: Geografia  - 1 000 úloh a riešení  pre záujemcov o vysokoškolské štúdium . Nové prepracované vydanie. Katedra geografie a geoekológie  FHPV PU, Prešov, 1999, 186 s., (16%podiel)  


Projekty
:

Vyriešené projekty:

1.        1993-1996 riešiteľ inštitucionálnej  úlohy: „Koncepcia didaktického systému základných poznatkov o Zemi a vesmíre v zemepise ZŠ“.

2.        1997-1999 riešiteľ grantovej úlohy č. 95/5195/146, v komisii, 13 VEGA: Humanizácia školstva, na PdF UK v Bratislave čiastkovú úlohu: „Humanizácia vzdelávania v zemepise ZŠ“. Zodpovedným riešiteľom bol Prof. PhDr. M. Zelina, DrSc. 

3.       zodpovedný riešiteľ inštitucionálneho projektu na FHPV PU 1/98: „Rozvoj kreativity v geografickom vzdelávaní“.

4.        1998-2000 riešiteľ inštitucionálnej úlohy na FHPV PU 2/98: „Humanistické prístupy v geografickej edukácii na základnej škole“.

5.        2001-2002 zodpovedný riešiteľ grantovém úlohy KEGA, komisia č. 3., r.č: 183/2001: „Didaktika vlastivedy (vysokoškolská učebnica)“.

 

Riešené projekty:

1.        2003 Subkoordinátor grantového projektu KEGA č.3/102803: „Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov.“

2.       2003 Riešiteľ štátnej objednávky schválenej uznesením vlády SR č. 912/2002: „Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľov“.


Pobyty v zahraničí
:

Poľsko – Lodž – 2x 2týždne

Holandsko – Amsterdam – 1x 10 dní

 

Členstvo vo vedecko-výskumných a odborných orgánoch:

- člen výkonného výboru sekcie geografickej edukácie pri SGS,

- člen predmetovej komisie pre geografiu pri ŠPÚ v Bratislave,

- člen redakčného kruhu časopisu Geografia,

- člen, resp. predseda komisií pre obhajobu prác 1. a 2. kvalifikačného stupňa učiteľov základných a stredných škôl pri MC Prešov a PF PU Prešov,

- člen vedeckej rady PF PU v Prešove,