OSOBNÁ STRÁNKA 

  

doc. RNDr. Mária Lichvárová, PhD.

Názov a adresa pracoviska: Katedra chémie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, 974 01 Banská Bystrica, Tajovského 40
E-mail: lichvar@fpv.umb.sk

Funkčné zaradenie: odborný asistent


Vzdelanie a kvalifikačný rast: vysokoškolské


Priebeh pracovných pomerov
:

1982 – 1987 Stredné odborné učilište Stará Ľubovňa

1987 – 1994 Gymnázium Stará Ľubovňa

1994 – doteraz Katedra chémie FPV UMB v Banskej Bystrici


Pedagogická činnosť
:

-         Didaktika chémie – všeobecná didaktika chémie, špeciálna didaktika chémie

-         Technika a didaktika školských pokusov

-         Počítač vo výučbe chémie

-         Pedagogická prax


Vedecko-výskumná a publikačná činnosť
: (oblasť výskumu, resp. zameranie, 5 najvýznamnejších knižných prác)

  1. LICHVÁROVÁ, M., RUŽIČKA, I.: Chémia každodenného života v pregraduálnej príprave učiteľa chémie. In: Pregraduální príprava a postgraduálni vzdelávaní učitelu chemie , Ostrava : OU, 2001. s. 110-113.
  2. LICHVÁROVÁ, M. a kol.: Ďalšie vzdelávanie učiteľov prírodovedných predmetov. In: Zborník z celoštátnej konferencie, Budmerice, 2001. Bratislava : MC, 2001.
  3. LICHVÁROVÁ, M. et al.: Prínos projektu pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie učiteľov. In: Zborník z medzinárodnej konferencie „Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov". Košice: UPJŠ, 2001.
  4. LICHVÁROVÁ, M. a kol.: Multimédiá vo výučbe chémie. Banská Bystrica : FPV UMB, 2001. 51 s. ISBN 80-8055-043-3.
  5. LICHVÁROVÁ, M. et al.: Internet a práca s počítačom. Banská Bystrica : MC, 2002. 44 s. ISBN 80-8041-411-4.

 

Projekty:

1.    Názov programu:          Leonardo da Vinci

Názov projektu: Development of Educational Modules for Environmental Chemistry

Číslo projektu:         SK/99/1/084125/PI/I.1.1.a/FPI

Doba riešenia:         2000-2001

2.    Názov programu:          Tempus Phare

Názov projektu:         Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov

Číslo projektu:         AC_JEP 14327 – 1999

Doba riešenia:         1999-2001

3.   Názov programu:          TEMPUS

         Názov projektu:          Príprava učiteľov prírodných vied v roku 2000

Číslo projektu:          SJEP 09272-95

Doba riešenia:         1999-2002

4.   Názov programu:          KEGA

         Názov projektu:      Ďalšie vzdelávanie učiteľov chémie s využitím dištančnej        vzdelávacej technológie

Číslo projektu:          3/106 403

Doba riešenia:          2003 – 2005

5.   Názov programu:          KEGA

         Názov projektu:      IKT vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov

Číslo projektu:          3/102 803

Doba riešenia:          2003 - 2005

 
Pobyty v zahraničí:

Miesto pobytu:          Univerzita Bayreuth,
                IPN Kiel
Doba pobytu:         2000 (2 týždne), 2001 (2 týždne)
Cieľ pobytu:          príprava a zhotovovanie did. médii pre výučbu chémie

 
Členstvo vo vedecko-výskumných a odborných orgánoch:

- člen komisie pre rigorózne skúšky odboru teória vyučovania chémie,

- koordinátor kreditového štúdia na Katedre chémie pre učiteľstvo chémie,

- tajomníčka katedry

- koordinátor pedagogickej praxe na katedre

- Konzultant pre rigorózne práce

- Člen komisie pre prijimacie skúšky

- Člen komisie pre obhajoby diplomových prác

- Člen komisie pre štátne záverečné skúšky

- Realizácia prednášok vyžiadaných pre metodické centrá a Štátny pedagogický ústav

- Príprava a realizácia projektov pre ďalšie vzdelávanie učiteľov chémie