OSOBNÁ STRÁNKA


Mačurová Ľudmila, RNDr. PhD.

Názov a adresa pracoviska
: Prešovská univerzita v Prešove Ul. 17. novembra 1, 081 16  Prešov
E-mail: macurova@unipo.sk

Funkčné zaradenie: odborný asistent


Vzdelanie a kvalifikačný rast:

VŠ: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava študijný odbor: biológia, špecializácia antropológia rok: 1970

Akademický titul: RNDr.                       vedný odbor: antropológia 15-16-9                         rok: 1971

Vedecká hodnota: CSc.                       vedný odbor: antropológia 15-16-9                         rok: 1982


Priebeh pracovných pomerov:

Pracovisko                                                               funkčné zaradenie           od - do

PdF UPJŠ, Katedra zoológie a antropológie                  asistent                             1970-1973                                     

PdF UPJŠ ,Katedra geológie, biológie                          odborný asistent                 1973-1980
                 a základov poľnohospodárskej výroby   

PdF UPJŠ, Katedra odbornej a všeobecnej                   odborný asistent                  1980-1990
                 telesnej výchovy

PdF UPJŠ, Katedra biológie                                        odborný asistent                  1990-1995

PdF UPJŠ, Katedra biológie a ekológie                        odborný asistent                  1995-1997

FHPV PU, Katedra biológie a ekológie                         odborný asistent                  1997-1999

FHPV PU, Katedra biológie                                         odborný asistent                  1999 - doteraz

 

Pedagogická činnosť:

 
Dĺžka pedagogickej praxe
(v rokoch): 33

 
Vedenie záverečných prác
(počet prebiehajúcich/počet ukončených):

Bakalárske:                       

Diplomové:                  2/60

Rigorózne:                          

Dizertačné:                         

Vedenie prác ŠVK:      10

 

Taxatívne vymenovanie jednotiek (disciplín) študijného programu tvoriacich náplň pedagogickej aktivity na fakulte (názov, stupeň štúdia):

 

1. študijný program - všeobecný základ (študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov) 

    a) Povinné kurzy:

Výchova k zdraviu a hygiena školského prostredia  1.r.

b) Povinne voliteľné kurzy

c) Voliteľné kurzy

 

2. študijný program – BIOLÓGIA (študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov) 

    a) Povinné kurzy:

Anatómia človeka  3.r.

Embryológia človeka  3.r.

 b) Povinne voliteľné kurzy

 c) Voliteľné kurzy

       

3. študijný programvychovávateľstvo  -bakalárske ŠTÚDIUM

    a) Povinné kurzy:

Biológia detí a dorastu  1.r.

 b) Povinne voliteľné kurzy

 c) Voliteľné kurzy

 

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť: (oblasť výskumu, resp. zameranie, 5 najvýznamnejších knižných prác)

1. MAČUROVÁ,Ľ. : Dermatoglyfy východného Slovenska I. Prsty na rukách, Zborník PdF UPJŠ, Prírodné vedy 1975, 13,1, 137-147

2. MAČUROVÁ, Ľ. : Dermatoglyfy východného Slovenska II. Dermatoglyfické útvary na dlani. Zborník  PdF UPJŠ, Prírodné vedy 1975,14,1, 183-195

3. MAČUROVÁ, Ľ. : Antropometrická charakteristika prešovských vysokoškolákov. Zborník Východoslovenské  Biologické dni v Prešove 1997, 36-40

4. MAČUROVÁ, Ľ. : Dermatoglyfická charakteristika prstov rúk a dlaní u diabetes mellitus 2. Typu. Acta Fakultatis hum. et naturae Universistatis Prešoviensis, Prírodné vedy biológia- ekológia 28, 2000, 5-17

5. MAČUROVÁ, Ľ. : Dermatoglyfická charakteristika východného Slovenska. FHPV PU Prešov 2000, 85 s.

 

Projekty:

a)  vyriešené

1. 1971-1975 -Dedičnosť normálnych a patologických znakov u človeka I-3-3/3.  Klinická genealógia I-3-3 Hlavný  koordinátor prof Vršanský, Lekárska fakulta UK Bratislava. Etapa čiastkovej úlohy  Dermatoglyfika  endogamných oblastí východného Slovenska I-03-03/a

2. 1976-1980 – Dedičnosť a frekvencie polygénne podmienených polymorfizmov – 03-01-04, Klinická  genealógia –03-01. Hlavný koordinátor doc. RNDr. M.F.Pospíšil CSc. UK Bratislava. Etapa čiastkovej úlohy Dermatoglyfy izolátov severovýchodného Slovenska 03-01-04/a

3. 1984-1989  - Zvyšovanie efektívnosti výchovnovzdelávacieho procesu na prešovských základných s tredných školách RŠ II- 02 – Koordinátor doc. PhDr. M. Belej CSc. Etapa čiastkovej úlohy –  Účinnosť jednotlivých druhov motorického učenia v atletike vo vzťahu k ontogenéze

4. 1995-1997 – Inštitucionálny projekt č.6/FÚ Antropometrická chrakteristika vysokoškolskej mládeže – zodpovedný riešiteľ

6.  1999-2001 – Projekt aplikovaného výskumu č.519/4 -  Štúdium etnogenézy, somatických a zdravotných špecifík rómskej etnicity.Zodpovedný riešiteľ prof. RNDr. I. Bernasovský DrSc.

b) riešené

1.  2002-2005 – Projekt aplikovaného výskumu č.821/2002 -  Štúdium etnických špecifík rómského etnika zo sociálneho, antropologického, zdravotného, kriminologického a výchovo-vzdelávacieho aspektu. Zodpovedný riešiteľ – prof RNDr. I. Bernasovský DrSc.

 

Pobyty v zahraničí:

Členstvo vo vedecko-výskumných a odborných orgánoch:

a/ členstvo vo vedeckých radách:

b/ členstvo v redakčných radách:    

c/ členstvo v iných odborných ustanovizniach:

    Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV Bratislava