OSOBNÁ STRÁNKA


Madziková Alena, PaedDr. PhD.

Názov a adresa pracoviska
: Katedra geografie a regionálneho rozvoja FHPV PU, Ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov

E-mail: lacovali@unipo.sk

Funkčné zaradenie: odborná asistentka


Vzdelanie a kvalifikačný rast:

VŠ: Mgr., študijný odbor: 76-12-8   učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov 5- 12   ruský jazyk a literatúra – zemepis, rok: 1986  

Akademický titul: PaedDr., rok: 1986        

Vedecká hodnosť: PhD, vedný odbor: 75-02-9 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: teória vyučovania geografie, rok: 2003                                                     


Priebeh pracovných pomerov
:

Katedra geografie a geoekológie FHPV PU - vedecká pracovníčka, odborná asistentka,      1986 -


Pedagogická činnosť
:

Dĺžka pedagogickej praxe (v rokoch): 17

 

Vedenie záverečných prác (počet prebiehajúcich/počet ukončených):

Bakalárske:                  0/10

Diplomové:                  6/33

Dizertačné:                  0/0

Vedenie prác ŠVK:    0/5

Taxatívne vymenovanie jednotiek (disciplín) študijného programu tvoriacich náplň pedagogickej aktivity na fakulte (názov, stupeň, štúdia):

Humánna geografia 1 (1. stupeň)

Geografia Európy 1 (1. stupeň)

Geografia Európy 2 (1. stupeň)

Dejiny geografie  (1. stupeň)

Didaktika geografie 1 (1. stupeň)

Demografia (1. stupeň)

Didaktika geografie 2 (2. stupeň)

Humanizácia geografického vzdelávania (2. stupeň)

Geography of English Speaking Countries (2. stupeň)

Metodológia výskumu v didaktike geografie (2. stupeň)

Pedagogická prax priebežná predmetová 1 (2. stupeň)

Pedagogická prax priebežná predmetová 2 (2. stupeň)

 

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť: (oblasť výskumu, resp. zameranie, 5 najvýznamnejších knižných prác)

Zameranie výskumu:

-         geografické aspekty cezhraničnej spolupráce,

-         humanizácia v geografickom a vlastivednom vzdelávaní,

-         geografia miestneho regiónu vo vzdelávaní.

1. Lacová-Madziková, A. - Popjaková, D.: Socioekonomická charakteristika slovenskej časti Karpatského    euroregiónu. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy, r. XXIX, Folia geographica 1. Prešov, 1998, s. 211-248.

2. Madziková, A. - Kancír, J.: Učebnice,  pracovné   zošity a  atlasy  vlastivedy  v  Slovenskej   republike.

In: Učebnice geografie 90. let. Sborník z mezinárodní konference. OU Ostrava, 2000, s. 38-51.

3. Madziková, A.: Geografia miestneho regiónu vo svetle empirického štúdia.  Acta          Facultatis Studiorum

Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy, XXXVIII. Folia geographica 6. Prešov: FHPV PU, 2002, s. 297-309. ISBN 80-8068-128-7

4. Kancír, J. - Madziková, A.: Základy didaktiky vlastivedy. Prešov: PU FHPV, 1999, 1. vydanie,153 s. ISBN 80-88722-57-8.

5. Madziková, A.: Zmeny v ponímaní geografie miestneho regiónu v geografickom vzdelávaní. In: Geografické štúdie Nr. 8. Premeny Slovenska v regionálnom a didaktickom kontexte. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Matthiae Belii. Banská Bystrica: FPV UMB, 2001, s. 273-278. 

 

Projekty:

1. KEGA – Projekt vysokoškolskej učebnice Didaktika vlastivedy č. 214/2000

2. KEGA – Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných       predmetov, č. 3/102803

3. Phare – TEMPUS č. 09272 – 95 Príprava učiteľov prírodovedných predmetov 2000

4. VEGA – Transformácia priestorovej štruktúry urbánnej krajiny Prešova ako rezultát  celospoločenských zmien

5. Inštitucionálny projekt Humanistické prístupy v geografickej edukácii na základnej škole.


Pobyty v zahraničí
:

Nórsko, Ukrajina, Rusko, Poľská republika


Členstvo vo vedecko-výskumných a odborných orgánoch
:

a)      podpredsedníčka Krajskej komisie Geografickej olympiády v Košickom kraji,

b)      členka odbornej predmetovej komisie pri Štátnom pedagogickom ústave,

c)      členka redakčnej rady časopisu BIGECHE,

d)      členka výboru pobočky Slovenskej pedagogickej spoločnosti v Prešove,

e)      členka Slovenskej geografickej spoločnosti,

f)        členka Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti.