OSOBNÁ STRÁNKA 


Michaeli Eva, prof. RNDr. PhD.

Názov a adresa pracoviska: Katedra geografie a regionálneho rozvoja FHPV PU, Ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov
E-mail: michaeli@unipo.sk

Funkčné zaradenie: profesor


Vzdelanie a kvalifikačný rast:

VŠ: Prír. fak.  UK Bratislava                                 študijný odbor: fyzická geografia               rok:  1965

Akademický titul:                     RNDr.                   vedný odbor:    fyzická geografia               rok:   1975

Vedecká hodnosť:                    PhD.                    vedný odbor:    fyzická geografia               rok:   1979

Vedecko-pedagogický titul:      doc.                     vedný odbor:    fyzická geografia               rok:  1991

Vedecko-pedagogický titul:      prof.                     vedný odbor:    fyzická geografia               rok:  2001

 

Priebeh pracovných pomerov:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôd, Bratislava   vedecká asistentka        1965-1966

Kabinet pre výskum krajiny pri Katedre geografie PdF         vedecká pracovníčka      1966-1981
 v Prešove UPJŠ v Košiciach

Katedra geografie PdF v Prešove UPJŠ v Košiciach            vedecká pracovníčka      1981-1987

Katedra geografie PdF v Prešove UPJŠ v Košiciach            odborná asistentka        1987-1991

Katedra geografie a geoekológie  FHPV PU                       docentka                       1992-2001

Katedra geografie a geoekológie  FHPV PU                       profesorka                      2002


Pedagogická činnosť
:

Dĺžka pedagogickej praxe (v rokoch): 36

Vedenie záverečných prác (počet prebiehajúcich/počet ukončených):

Bakalárske: -

Diplomové: 10/105

Dizertačné: 0/ 6

Vedenie prác ŠVK: -

Taxatívne vymenovanie jednotiek (disciplín) študijného programu tvoriacich náplň pedagogickej aktivity na fakulte (názov, stupeň, štúdia):

Regionálna geografia SR I.

Regionálna geografia  SR (pre manažment)

Geografická tektológia

Mikrogeografia

Mikrogeografia (pre manažment)

 

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť: (oblasť výskumu, resp. zameranie, 5 najvýznamnejších knižných prác)

1.ABD Kandová, Eva: Rastlinstvo a živočíšstvo. Fyzickogeografické regióny Penín.

         In: Karniš a kol. Peniny. Fyzickogeografická charakteristika.

         Geografické práce,  roč. I. č. 2. SPN, Bratislava, 1970  s. 95 – 114.            

         Počet ostatných citácií v domácich publikáciách: 6

         Košťálik, J. :Krajina okresu Stará Ľubovňa. Príroda, Bratislava, 1984. Citácia na str.  127, 131, 141, 142, 150.

         Griger, M.: Spišská Stará Ves a Zamagurie. Vlastivedný zborník Východoslovenské Vydavateľstvo, Košice, 1988. Citácia na str. 16, 18.

         Košťálik,J.: Spišská Magura, geológia, reliéf, geoekológia. Katedra geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŚ, Košice, 1999. Citácia na str. 147.

         Vološčuk, I. et al.: Pieninský národný park. AKCENT, 1992, 382 s. Citácia na str. 227,228,233,234,235,350.

         Matlov|ič, R., Nižnanský, B.: Bibliografia prác o východnom Slovensku. In: Krajina východného Slovenska v odborných a vedeckých prácach. Prešov, 1997. s. 325 – 355.Citácia na str. 335.

         Matlovič, R.: Katedra geografie a geoekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove a jej pozícia v geografickej edukácii a výskume na  konci   druhého tisícročia.  Acta Facultatis Studiorum  Humanitatis et Naturae Universitatis    Prešoviensis. Prírodné vedy, Folia Geographica 1,  roč. XXIX. Prešov   1998. str. 13 – 64. Citácia na  str. 41, 49.

         Minár, J. a kol.: Geografické spektrum 3. Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach. Prírodovedecká fakulta  UK, 2001, Geografika Bratislava, 209 s. Cituje na s.203

                         Počet ostatných citácií v zahraničných publikáciách: 1

                          Mištera, L. et al. : Geografie krajů ČSSR, SPN Praha, 1984, 339 s. Citácia na str. 320.

2. ACC Kandráčová, Viktória, Michaeli Eva,  Novodomec, Rudolf: Východoslovenský kraj.  In: Mištera L. et al.:Goegrafie krajů  ČSSR, SPN Praha  1984, s. 296 - 320, 50% podiel.

           Počet ostatných citácií v domácich publikáciách: 6

           Plesník, P. et. al.: Malá slovenská vlastiveda. Obzor,  Bratislava, 1989, 398 s. Citácia  na   str. 389.

         Bezák, A.: Regionálna identita východného Slovenska a jej odraz  v geografickej   literatúre. In: Harčár, J., Nižnanský, B.  (eds.): Krajina východného Slovenska v   odborných a vedeckých  prácach. Vp SGS pri SAV, Katedra geografie a geoekológie     PF  UPJŠ, Kabinet geografie MC v Prešove. Prešov, 1996, s. 15 - 21. Citácia na str. 18, 20.

         Matlovič, R., Nižnanský, B.:Bibliografia prác o východnom  Slovensku. In: Harčár, J.,Nižnanský, B. (eds.): Krajina  východného Slovenska v odborných a vedeckých  prácach. Vp SGS pri  SAV, Katedra geografie a geoekológie PF UPJŠ, Kabinet geografie  MC v Prešove. Prešov, 1996, s. 325 - 357. Citácia na str. 341.

         Mazúrek, J.: Geografia Slovenska. FPVaMV UMB Banská Bystrica. 1998, 135 s.Citácia na str. 134.

 

          Matlovič, R.: Katedra geografie a geoekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove a jej pozícia v geografickej edukácii a výskume na konci druhého tisícročia.  Acta Facultatis Studiorum  Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy, Folia Geographica 1,  roč. XXIX. Prešov 1998. str. 13 – 64. Cit. na   str. 41, 49.  

         Kancír, J.: Podnebie Slovenskej republiky – pomocný materiál pre učiteľov geografie.  MOŠP   v Prešove, 1996, 8 s. Citácia na str. 8   

         Počet ostatných citácií v zahraničných publikáciách: 11

         Holeček, M.: „Přečtete si“. Lidé+Země, roč. 33, č.12, 1984. Citácia na str. 570.

         Střída, M.: Mištera L. a kol. : Geografie krajů  ČSSR. Přírodní vědy ve škole r. 37 č. 2   1985-1986, SPN Praha,  str. 79-80. Citácia na str. 79-80.

          Beneš, T.: In: Stefal, Š.(ed.): Informatórium pro každého, aneb moderní vševěd 6- Československo, základní údaje. Mladá  Fronta, Praha, 1988, 97 s. Citácia na str. 12.

          Mištera, L: Geografie druhotných  surovín-nové odvětví geografie výroby. In.:  Gardavský,V., Kříž, V.(eds.) Kultúrní krajiny v průmyslových oblastech. Sborník  referatů k XVII. sjezdu Československé geografické společnosti v Ostravě ve dnech  6.- 10.7.1987, Svazek 2, str. 185-317. Citácia na str. 302      

                         Mištera et al.: Geografie druhotných surovín. Sborník ČSGS, sv.  94, č.2, 1989.  Citácia na str. 119.

         Mirvald, S.: Cvičení z ekonomickej geografie I. - geografie  dopravy. PdF Plzeň, 1989, 84 s. Citácia na str. 75.

         Mirvald, S.: Geografie dopravy I.- obecná část. PdF Plzeň, 1993, 80 s. Citácia na str.79.

         Mištera, L.: Úvod do geografického poznávání regionu. Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra geografie. Plzeň , 1996 210 s. Citácia na str. 207. 

         Mištera, L.: Geografie Západočeské oblasti. Pedagogická fakulta, Plzeň , 1996, 156 s. Citácia na str. 156.

         Mištera, L.: Geografie regionů České republiky. I. Geografická regionalizace.Fakulta pedagogická. Vydavatelství ZČU. Plzeň, 1997, 120 s. Citácia na str. 115: 

         Mištera, L.: Geografie regionů České republiky. II. Regiony ČR. Fakulta pedagogická. Vydavatelství ZČU. Plzeň, 1997, 150 s. Citácia na str. 147 

3. ADF Michaeli, Eva,  Kandráčová, Viktória : Racionálne využívanie  potenciálu  krajiny na príklade Šarišských Michalian. Geografický časopis, roč.37,  č.4, SAV, Bratislava,  1985, s. 394-412. (50% podiel).

         Počet ostatných citácií v domácich publikáciách:  6

         Drgoňa, V.: Slovac academic geographical institucions, Bratislava, 1994. Citácia na str. 23.

         Nižnanský, B.: Južný Spiš – otázky zdrojov rozvoja v transformačnom procese. In.: Švorc, P. edit.: Zborník y medzinárodnej konferencie Spiš v kontinuite času. FFv Prešove UPJŠ v Košiciach. Östereichisches Ost – und Südoseuropa Institut Wien. Prešov – Bratislava – Wien,1995, s. 351 – 362. Cit. Na s. 358.

         Matlovič, R., Nižnanský, B.: Bibliografia prác o východnom Slovensku. In: Krajina východného Slovenska v odborných a vedeckých prácach. Prešov, 1997.                                  Východoslovenská pobočka SGS, Katedra Geografie a Geoekológie Pedagogickej fakulty v Prešove UPJŠ v Košiciach. Prešov 1997.s. 325 – 355. Citácia na str. 342.

         Drdoš, J.: Environmental research in Slovakia: Foundations, Corrent state, Perspectives. Geografický časopis, roč. 46, č. 2,  SAV, Bratislava, 1994, s. 117 – 129. Citácia   na str. 124, 127.

         Matlovič, R.: Katedra geografie a geoekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove a jej pozícia v geografickej edukácii a výskume na konci   druhého tisícročia.  Acta Facultatis Studiorum  Humanitatis et Naturae Universitatis  Prešoviensis. Prírodné vedy, Folia Geographica 1,  roč. XXIX. Prešov 1998. str. 13 – 64. Citácia na str. 40, 48.

         Dubcová, A., Kramáreková, H.: Mapa využitia zeme ako jedna z metód terénneho  výskumu.

         Geografické informácie č. 6, Nitra  1999, s. 72 – 81.Citácia na strane 76, 80.           

4. ADF Kandráčová, Viktória, Michaeli, Eva,: Náčrt  environmentálnych dimenzií regiónu    Prešova. Urbánne  a krajinné štúdie Nr.1. ITHM v Prešove, UPJŠ v Košiciach,  Prešov   1994, s. 116 - 145 (45% podiel).

         Počet ostatných citácií v domácich publikáciách: 6

         Matlovič, R. : Geografia priestorovej štruktúry mesta.  Prešov, Geografické práce, roč.VIII. č.1 Katedra geografie  a geoekológie FHPV PU Prešov, 1998, 263 s. Citácie na str.          227.

         Matlovič, R.: Individuálne lokoregióny Prešova. Acta  facultatis Studiorum Humanitatis          et Naturae Universitatis  Prešoviensis. Prírodné vedy roč.XXIX, Folia Geographica 1,             Prešov, 1998 s.249 - 270. Citácia na str. 268

         Matlovič, R.: Katedra geografie a geoekológie Fakulty  humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity  v Prešove a jej pozícia v geografickej edukácii a výskume  na  konci druhého tisícročia. Acta Facultatis Studiorum  Humanitatis et Naturae    Universitatis Prešoviensis.  Prírodné vedy XXIX. Folia Geographica 1. Prešov 1998, s.  13 - 64. Cit. na str. 40,48.

         Matlovičová, K.: Kronika mesta Prešov. 1994, Zv. XXXV.  Citácia na strane 170, 171.

         Matlovič, R.: Náčrt vývinu vlastivedného poznávania a  geografického skúmania územia  Prešova. In: Harčár J.,  Nižnanský, B. (eds.): Krajina východného Slovenska v odborných a vedeckých prácach. Vp. SGS pri SAV Katedra  geografie a geoekológie   PdF v Prešove UPJŠ v Košiciach.  Prešov, 1997, s. 35 - 52. Citácia na str. 40.

         Matlovič, R., Matlovičová, K.: Valorizácia vybraných  realizačných predpokladov cestovného ruchu na území  Prešova. In: Michaeli, E. (ed.): Urbánne a krajinné štúdie  Nr.2. FFPU ITHM v Prešove, Prešov 1997, s. 204 - 220.  Citácia na str. 219.

         Počet ostatných citácií v zahraničných publikáciách:1

         Mirvald, S.: Učebnice regionální geografie na základních  školách. In: Wahla, A.(ed.):Učebnice geografie 90. let.  Sborník z mezinárodní konference Ostrava. s. 83 - 87.  Citácia na str. 85.

5. ADF Michaeli, Eva: Príspevok k poznaniu reliéfu Hornádskej  kotliny. In: Novodomec,   R. (ed.): Geografia - aktivity  človeka v krajine, zborník z konferencie. PdF V Prešove, UPJŠ v Košiciach, Katedra geografie. Prešov, 1993, s. 71  - 75.

         Počet ostatných citácií v domácich publikáciách: 4

         Matlovič, R., Nižnanský, B.: Bibliografia prác o východnom  Slovensku. In: Harčár, J., Nižnanský, B. (eds.): Krajina  Východného Slovenska v odborných a vedeckých prácach.  Východoslovenská pobočka SGS pri SAV, Katedra geografie  a geoekológie    Pedagogickej fakulty UPJŠ, Prešov 1997, s.  325- 355. Cit. na str. 351.

         Bizubová, M.: Časovo-priestorové zmeny Západných Karpát v  neogéne a denudačná  chronológia. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis   Prešoviensis. Prírodné  vedy, roč. XXX. Folia Geographica 2, Prešov 1998 s. 290  - 297.  Citácia na str. 291, 296.

         Mičian, Ľ.: Hypotéza o neogénnych geomorfologických  triolách v Malých Karpatoch na území Bratislavy. In:  Lacika, J.(ed.): Zborník z 1. konferencie Asociácie  slovenských geomorfológov pri SAV. Liptovský Ján, 2000, s.  82 - 85. Citácia  na str. 84.

Novodomec, R.: Zarovnané povrchy v Levočských vrchoch a ich  predpolí. In: Lacika,  J.(ed.): Zborník z 1. konferencie  Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV. Liptovský Ján,  2000, s. 113 - 116. Citácia na str. 113, 114, 116.

 

Projekty:

Účasť na riešení (vedenie) najvýznamnejších vedeckých projektov za posledných 10 rokov:

Prehľad riešenia vedecko – výskumných úloh

 

Čiastkové úlohy  štátneho plánu základného výskumu  (ŠPZV)

P.č.

Meno riešiteľa

Názov riešenej úlohy

1.

Kandová Eva, VÚPÚ 1966-1967

Správy o fyzickogeografických pomeroch a pedologickom mapovaní v katastroch obcí: Okres Prievidza: Koš, Nováky, Zemianske Kostoľany, Bystričany, Kamenec pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom, Cígeľ, Prievidza, Sebedražie. Okres Banská Bystrica: Heľpa, Pohorelá, Závadka, Polomka, Bacúch, Šumiac, Telgárt, Čierny Balog. Okres Veľký Krtíš: Sklabiná, Želovce.

2.

Kandová Eva, KG PdF UPJŠ a GÚ SAV 1967-1970

Fyzickogeografická charakteristika Penín. Čiastková úloha ŠPZV II-5-1/2 Geografické práce roč. I. č. 2. SPN Bratislava 1970 s. 95-114 (Rastlinstvo, živočíšstvo. Fyzickogeografické regióny).

3.

Michaeli Eva, KG PdF UPJŠ a GÚ SAV 1970-1975

Geomorfologická analýza Hornádskej kotliny. Čiastková úloha ŠPZV II-51/4, časť záverečnej správy. Katedra KG PdF UPJŠ, Prešov 142 s.  Archív GÚ SAV, Bratislava 1975.

4.

Michaeli Eva, KG PdF UPJŠ a GÚ SAV 1975-1980

Fyzickogeografická regionalizácia Hornádskej kotliny. Čiastková úloha ŠPZV II-5-1/3, časť záverečnej správy . Katedra geografie PdF UPJŠ, Prešov 49 s. Archív GÚ SAV, Bratislava, 1980.

5.

Michaeli Eva, KG PdF UPJŠ a GÚ SAV 1980-1985

Klíma. Pôdy. Rastlinstvo. Živočíšstvo. Fyzickogeografická regionalizácia. In: Geografia Prešovského okresu. Čiastková úloha ŠPZV II.-5-1/15, časť záverečnej správy. Katedra geografie PdF UPJŠ, Prešov  s. 25-52, 71-92. Archív GÚ SAV, Bratislava, 1985.

6.

Michaeli Eva, KG PdF UPJŠ a GÚ SAV 1980-1985

Prírodná štruktúra krajiny Hornádskej kotliny a jej hospodárske využitie. Čiastková úloha ŠPZV II-7-4/06, časť záverečnej správy. Katedra geografie PdF UPJŠ, Prešov 22 s. Archív GÚ SAV, Bratislava, 1985.

7.

Michaeli Eva, KG PdF UPJŠ a GÚ SAV 1985-1990

Štruktúra pôdneho krytu. Štruktúra vegetačného krytu. Živočíšstvo. In: Vyhodnotenie krajinných prvkov a ich funkčnosť v životnom prostredí (modelové územie okres Vranov n. Topľou). Čiastková úloha ŠPZV II-7-4/04, časť záverečnej správy. Katedra geografie PdF UPJŠ, Prešov s. 74-89 Archív GÚ SAV, Bratislava, 1980.

Grantové projekty

1.

Michaeli Eva, vedúca grantového projektu VEGA č. A – 36 - III

Geograficko – ekologické hodnotenie vybraných území východného Slovenska, (doba riešenia 1991 – 1993).

2.

Michaeli Eva, vedúca grantového projektu VEGA č. 1/4345/97

Transformácia priestorovej štruktúry urbánnej krajiny Prešova ako rezultát celospoločenských zmien v poslednom decéniu, (doba riešenia 1996 – 1997).

3.

Michaeli Eva, vedúca grantového projektu VEGA č. 1/7561/20

Transformačné procesy sídelných štruktúr východného Slovenska v ostatnom decéniu, (doba riešenia 2000 – 2002).

4.

Michaeli Eva, vedúca grantového projektu KEGA č. 214/ 2000

Geografia Slovenskej republiky, (doba riešenia 2001 – 2002).

5.

Michaeli Eva, zástupca ved. grantového projektu VEGA č. 1/ 0367/ 03

Vývojové tendencie regionálnych komplexov východného Slovenska v období globalizácie a transformácie slovenskej spoločnosti a ich potenciál pre ďalší rozvoj

Krajinné plány a projekty k UPN SÚ

1.

Michaeli Eva, 1986

Projekt: Vybrané funkčno – chorické aspekty delimitácie krajiny Jadrovej elektrárne Kecerovce vo Východoslovenskom kraji. Prešov, 32 s., 2 výkresy projektovej dokumentácie. Vypracované pre Stavoprojekt Košice, 1986.

2.

Michaeli Eva, 1994

Projekt: Miestny územný systém ekologickej stability katastra obce Drienov. Príloha k územnému plánu sídelného útvaru. Ateliér  Archus, Prešov, 60 s., 2 výkresy projektovej dokumentácie, 1994. 

3.

Michaeli Eva, 1995

Projekt: Záber Poľnohospodárskeho pôdneho fondu v katastri obce Drienov. Príloha k územnému plánu sídelného útvaru.  Ateliér Archus, Prešov 16 s., 1 výkres projektovej dokumentácie.

4.

Michaeli Eva, 2000

Územný plán sídelného útvaru Prešov. Aktualizácia. Okruh: ekologická stabilita  a zeleň. Katedra geografie a geoekológie FHPV PU Prešov, marec 2000, 34 s., 1 schéma projektovej dokumentácie.

5.

Michaeli Eva, 2000

Územný plán sídelného útvaru Prešov. Zmeny a doplnky. Starostlivosť o základné zložky životného prostredia, prehodnotenie dimenzií funkčných plôch verejnej zelene, urbanistickej zelene, koncepcia miestneho  územného systému ekologickej stability a návrh ekostabilizačných opatrení. Prešov, december 2000, 40 s., 1 schéma projektovej dokumentácie.

Inventarizačný výskum maloplošných chránených území

1.

Michaeli Eva, 1996

Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol. Inventarizačný výskum maloplošného chráneného územia. Geologická stavba , reliéf, pôdy. Ms. 38 s. Depon. in:SAŽP, stredisko Prešov, 1996.

2.

Michaeli Eva, 1997

Národná prírodná rezervácia Sivá Brada a okolie. Inventarizačný výskum maloplošného chráneného územia. Geologická stavba , reliéf, pôdy. Ms. 40 s. Depon. in:SAŽP, stredisko Prešov, 1997.

 

Pobyty v zahraničí:

Poľsko, Česká republika

 

Členstvo vo vedecko-výskumných a odborných orgánoch:

-          Členka spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia  vo vednom odbore  01 – 9 fyzická geografia a geoekológia,

-          Členka vedeckej rady FHPV PU,

-          Členka Komisie pre tvorbu celoštátnych učebníc, učebných textov a didaktických pomôcok KEGA (komisia č. 3) pri MŠ SR,

-          Členka výkonného výboru Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV v Bratislave   

-          Predsedníčka východoslovenskej pobočky Slovenskej geografickej spoločnosti pri   SAV v Prešove,

-          Členka krajskej komisie geografickej olympiády stredoškolskej mládeže,

-          Vedecká redaktorka edície Geografické práce

-          Predsedníčka redakčnej rady zborníka Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et  Naturae Universitatis Prešoviensis

-          Členka redakčnej rady časopisu Geografia

-          Členka redakčnej rady časopisu BIGECHE

-          Členka redakčnej rady zborníka Urbánne a krajinné štúdie