OSOBNÁ STRÁNKA 


Poráčová Janka, doc. MVDr. PhD.

Názov a adresa pracoviska
: Katedra biológie, Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov
E-mail: poracova@unipo.sk

Funkčné zaradenie
: docent


Vzdelanie a kvalifikačný rast:

1985 - Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice – Všeobecné veterinárne lekárstvo, MVDr.

1994 – Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice – Veterinárna farmakológia 43-03-1, PhD.

2001 – Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra – Špeciálna biológia a ekológia 15-30-9, docent

 

Priebeh pracovných pomerov:

Pracovisko.                                                      funkčné zaradenie:                      od - do

FHPV PU v Prešove, Katedra biológie          docent                                               2001 - doteraz

PF  UPJŠ v Košiciach                                      docent - externe                               2003

FHPV PU v Prešove, Katedra biológie          odborný asistent                              1991 – 2001

PdF PU v Prešove                                            odborný asistent, docent                1998 – doteraz

PF UPJŠ v Košiciach                                       odborný asistent - externe              1992 – 1997

UVL v Košiciach                                                vedecký pracovník                           1989 – 1991

UVL v Košiciach                                                ašpirant školiaceho pracoviska     1987 - 1989               

 

Pedagogická činnosť:

2001 – doteraz   docent, zameranie na predmet  Fyziológia živočíchov a človeka, Biochémia, Genetika Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, ul. 17. novembra č.1, 081 16 Prešov

2003
                   docent, externá pednášková činnosť zameraná na predmět Ekotoxikológia (v  anglickom jazyku), Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Katedra anorganickej chémie, Moyzesova č. 28, 040 01 Košice

1991 – 2001
       odborný asistent, zameranie na predmet  Fyziológia živočíchov a človeka, Biochémia, Genetika Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Katedra biológie, 17. novembra č.1, 081 16 Prešov

1998- doteraz
     externý pedagóg, prednášková činnosť zameraná na predmet Etiopatogenéza postihnutia, Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta,     Katedra špeciálnej pedagogiky, ul. 17. novembra č.1, 081 16 Prešov

1992- 1997
          externý pedagóg, prednášková činnosť zameraná na predmet Ekotoxikológia a Všeobecná toxikológia, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Katedra   anorganickej chémie, Moyzesova č. 28, 040 01 Košice

1989 – 1991
         výskumný pracovník Univerzita veterinárskeho lekárstva, Katedra Ochrany životného prostredia, Oddelenie toxikológie, Komenského ul. č.73, 040 01 Košice

1987 – 1989
         ašpirantka školiaceho pracoviska Vysoká škola veterinárska, Katedra Biochémie, toxikológie a chémie, Oddelenie toxikológie a chémie, Komenského ul. č.73, 040 01 Košice

 

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť:

1. Biochemický profil hospodárskych zvierat - LDH a izoenzýmy, ALP a izoenzýmy, makromolekulové a nízkomolekulové látky v krvnom sére hospodárskych zvierat, štúdium biomarkerov vo vzťahu k zdraviu zvierat a trvalo udržateľnému rozvoju poľnohospodárstva.

2. Fytoaditívne prípravky vo vzťahu k ochrane zdravia hospodárskych zvierat a optimalizácii ich produkcie.

3.  Rozšírenie a identifikácia modifikovaných proteínov v potravinách MS MALDI metódou.

4.  Stanovenie enzýmov v pôde s ekologickým spôsobom hospodárenia.

 

Yoshikuni, K., Matsuda, T., Poracova, J., Sakai, A., Shimada, K., Tabuchi, N., Tanishima, K., 2001: Phylogenic study of denaturation of lactate dehydrogenase isoenzymes from different species by high and low temperature. Ann. Clin. Biochem., 38, pp. 548-553

PORÁČOVÁ, J., FAZEKAŠOVÁ, D., 2001: The metabolic profile of animals in ecological breeding. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Hugona Kollataja w Krakowie, nr. 375, Sesja Naukowa z.77, s. 81-86

PORÁČOVÁ, J., FAZEKAŠOVÁ, D., CHOVANCOVÁ, B., 1998: The activity of some enzymes in the blood serum of warm-blooded and cold-blooded horses according to age. CZECH  J ANIM SCI 43, (5): 221-225

Legath, J., Neuschl, J., Kacmar, P., Poracova, J., Dudrikova, E., Mlynarcikova, H., Kovac, G., Javorsky, P., 1992: Clinical signs and mechanism of supermethrin intoxication in sheep. Veterinary and Human Toxicology, 34, 5, pp. 453-455, October 1992

Dudriková, E., Lenhardt, Ľ., Poráčová, J., 1992: Biochemical aspects of the effect of supermethrin intoxication and histochemistry of alkaline phosphatase, acid-phosphatase and non specific esterase under the conditions of subchronic intoxication of sheep. Vet Med , 37, 11, 1992, pp. 613-622Projekty:

2004 – 2007

Zodpovedný riešiteľ - VEGA č.1/1366/04 – Vývoj fytoaditívneho prípravku  eleuterokoku trnistého (Eleutherococcus senticosus, MAXIM) vo vzťahu k ochrane zdravia hospodárskych zvierat a optimalizácii jeho produkcie.

2003 – 2006

Spoluriešiteľ - VEGA č.1/0606/03 – Štúdium niektorých biomarkerov u hospodárskych zvierat a ich využitie pri prevencii porúch zdravia a trvalo udržateľný rozvoj poľnohospodárstva. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Irena Šutiaková,PhD., VÚVM-UVL, Košice

2003 - 2006

Spoluriešiteľ – VEGA č. 1/0564/03 – Interakcie vybraných prvkov vo vzťahu ku produkčnému zdraviu zvierat. Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Beáta Koréneková, PhD., VÚVM-UVL, Košice

2003 – 2006

Odborný garant predmetu – KEGA č.3/102803/03 – Informačné a komunikačné technológie vo vzgelávaní učiteľov prírodovedných predmetov. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Danica Fazekašová, CSc., FHPV PU, Prešov

1998 – 2001

Zástupca zodpovedného riešiteľa – VEGA č.1/5018/98 – Vybrané biologické charakteristiky pôd v ekologických systémoch hospodárenia. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Danica Fazekašová, CSc., FHPV PU, Prešov

1997 - 2000

Zástupca zodpovedného riešiteľa – VEGA č.1/4174/97 – Stabilita agroekosystémov a uplatňovanie ekologických princípov hospodárenia vzhľadom na trvale udržateľné sústavy hospodárenia. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Danica Fazekašová, CSc., FHPV PU, Prešov

1991

Štúdium metabolizácie a toxického účinku supermetrínu v bachore v podmienkach in vivo a in vitro.  HZ č.8/1991, VŠV, Košice

1990               

Toxikologická testácia pyretroidného insekticídu supercypermetrínu u oviec v podmienkach subchronickej intoxikácie (6-týždňový skrmovací pokus). HZ/1990, VŠV Košice

1990

Toxikologické hodnotenie pesticídu supercypermetrínu u bažantov v podmienkach subakútnej intoxikácie. HZ/1990, VŠV Košice

1988

Toxikológia nových pesticídov a zdravie zvierat. VE ŠPTRs 03-529-803/07/04, ÚEVM VŠV Košice

1988

Toxikologická testácia pesticídu bentazónu v podmienkách subchronickej intoxikácie. VHČ HZ č.1/1988.  VÚTCHP Bratislava, VŠV Košice

1988

Toxikologické hodnotenie Nitrafolu. Registrácia prípravku, VŠV Košice

 

Medzinárodné projekty:

1999 – 2002

Hlavný koordinátor za PU v Prešove v medzinárodnom projekte TEMPUS PHARE AC_JEP 14327-1999 Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov. Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., PF UPJŠ, Košice

 

Pobyty v zahraničí:

10/2002 – prednáškový pobyt, Kanazawa University, Japonsko

Hradené pozvanie na 18th International Congress of Clinical Chemistry and Medical Laboratory, Kyoto, Japonsko

04/2000    študijný pobyt University of Bayreuth, SRN so zameraním na nové informačné

a komunikačné technológie

03/1999 – študijný pobyt – Kanazawa University, School of Medicine, Faculty of Health Sciences, Department of Biochemistry, Japonsko

05/1997 – Študijný pobyt – National Research Centre, El-Tahrir St., Dokki, Giza, Egypt, využitie éterických olejov vo výžive hospodárskych zvierat

12/1997 – Študijný pobyt – Geras, EUPRI – Ekologické poľnohospodárstvo, Rakúsko

12/1997 – 01/1998 – Medzinárodný kurz zameraný na produkciu a manažment hospodárskych zvierat, Izrael

 

Členstvo vo vedecko-výskumných a odborných orgánoch:

Komisia pre štátne záverečné skúšky  magisterského štúdia v odbore biológia, FHPV PU – člen

Komisia pre štátne záverečné skúšky v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, biológia – člen

Komisia pre rigorózne skúšky v odbore biológia – člen

Slovenská biochemická spoločnosť SAV, Bratislava – člen

Slovenská chemická spoločnosť SAV, Bratislava – člen

Organizačný garant workshopov v rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov – zameranie na IKT

Výkonný redaktor – Redakčná rada ACTA FACULTATIS STUDIORUM HUMANITATIS ET NATURAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS, Prírodné vedy,biológia-ekológia, FHPV PU v Prešove