OSOBNÁ STRÁNKA 


Šterbáková Katarína, RNDr.
Názov a adresa pracoviska: Katedra fyziky FHPV  Prešovská Univerzita, Ul. 17.novembra č.1,  081 16 Prešov
E-mail: sterbakk@unipo.sk

Funkčné zaradenie: odborný asistent


Vzdelanie a kvalifikačný rast:

VŠ:                          Mgr.     študijný odbor:  fyzika                                  rok: 1977     špecializácia :       fyzika tuhých látok

Akademický titul:     RNDr.   vedný odbor:  fyzika tuhých látok                  rok: 2000

Vedecká hodnosť:    PhD.    vedný odbor:  fyzika tuhých látok a akustika  rok: odovzdaná práca na obhajobu

Priebeh pracovných pomerov:

Pracovisko:                Podnik výpočtovej techniky VS-42 v Prešove, SR 
funkčné zaradenie    programátor – analytik    od - do                1977 – 1983  

Pracovisko:                Katedra geografie, Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove
funkčné zaradenie    odborná referentka          od - do                1983 – 1989

Pracovisko:                Krajská hvezdáreň a Planetárium v Prešove, SR
funkčné zaradenie    samostatná odborná kultúrna a výchovná pracovníčka    od - do                1989 – 1990

Pracovisko:                Katedra fyziky Fakulty Humanitných a prírodných vied,   Prešovskej Univerzity, Prešov, SR
funkčné zaradenie    odborný asistent            od - do                1990 – doteraz 

 

Pedagogická činnosť:

Dĺžka pedagogickej praxe (v rokoch):                                     25

 
Vedenie záverečných prác
(počet prebiehajúcich/počet ukončených):

Bakalárske:  (záverečné práce DPŠ ANF) 10

Diplomové: 4/20

Dizertačné: -

Vedenie prác ŠVOČ:  2

Taxatívne vymenovanie jednotiek (disciplín) študijného programu tvoriacich náplň pedagogickej aktivity na fakulte (názov, stupeň, štúdia):

Úvod do merania   magisterské

Elektrina a magnetizmus   magisterské

Riešenie fyzikálnych úloh   magisterské

Netradičné experimenty    magisterské

Vybrané kapitoly z biofyziky     magisterské

Praktikum školských pokusov 1    magisterské

Praktikum školských pokusov  2    magisterské

Praktikum školských pokusov  3    magisterské

Diplomový seminár z fyziky       magisterské

 

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť: (oblasť výskumu, resp. zameranie, 5 najvýznamnejších knižných prác)

  1. BIRČÁK, J., BENCA, V., ŠTERBÁKOVÁ, K., 2003: Elektrina a  magnetizmus v príkladoch a otázkach. FHPV PU Prešov 2003.  205 s. (Učebné texty pre študentov fyziky),  ISBN 80-8068-225-9
  2. ŠTERBÁKOVÁ, K., 2001: Influence of hydrogenation – dehydrogenation  process on internal stresses and Barkhausen noise of Fe-Cr-B amorphous alloy In: Zborník z konferencie, XIII. DIDMATTECH 2001, FHPV PU Prešov, časť 1, 2001, FHPV PU,  ISBN  80-8068-006-X, s. 109-113
  3. ŠTERBÁKOVÁ, K., 2001:Príspevok k teórii anomálnych premagnetizačných strát v amorfnej eutektickej  zliatine Fe83B17 In: Zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Fyzika v kontexte kultúry , ISBN  80-8068-082-5, s. 103-107
  4. ŠTERBÁKOVÁ, K., 2000: Internal stresses, magnetic properties and Barkhausen noise of hydrogenated  Fe-based  amorphous alloy In: Acta facultatis studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, matematika - fyzika – technická výchova, Ročník XXXIV, Prešov  2000, s.105-111, ISBN 80-8068-016-7
  5. BIRČÁK, J., BENCA, V., ŠTERBÁKOVÁ, K., 1996: Elektrina a  magnetizmus v príkladoch a otázkach. PdF UPJŠ Prešov 1996.  165 s. (Učebné texty pre študentov fyziky), ISBN 80-7097-348-x

 

Projekty:

  1. TEMPUS Projekt Science Teacher Training 2000, číslo projektu 09272-95
  2. KEGA 3/102803 „Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov“
  3. Aktivizácia poznávacej činnosti žiakov 1. stupňa ZŠ prostredníctvom  interaktívnych programov. Číslo projektu: KEGA 3/100803
  4. grantový projekt VEGA „Fyzika v slovenskej a svetovej ľudovej slovesnosti, č.projektu 1/9197/02

 
Pobyty v zahraničí:

Sheffield Halam University Anglicko

Univerzita v Liwerpoole Anglicko

Fontys Eindhoven Holandsko

Univerzita v Bone Nemecko

 
Členstvo vo vedecko-výskumných a odborných orgánoch:

Člen KV JSMF

Jednota slovenských  matematikov a fyzikov