OSOBNÁ STRÁNKA


Otto Tomeček, Dr.h.c. prof. RNDr. PhD. 

Názov a adresa pracoviska: Katedra chémie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, 974 01 Banská Bystrica, Tajovského 40
E-mail: tomecek@fpv.umb.sk

Funkčné zaradenie: profesor (vedúci katedry; riaditeľ Ústavu teórie a dejín vied UMB)


Vzdelanie a kvalifikačný rast:

vysokoškolské


Priebeh pracovných pomerov
:

-  1957 – 1961 učiteľ na stredných školách v Žiline

-  1961 – 1964 odborný asistent, Pedagogický inštitút v Martine

-  1965 – doteraz odborný asistent, docent, profesor Katedry chémie PdF a FPV UMB

-   Od ukončenia Fakulty prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave doteraz pôsobí v učiteľských službách na stredných školách (4 roky) a vysokej škole (43 rokov).

Pedagogická činnosť:

-         Didaktika chémie – školský chemický experiment, materiálne prostriedky v chémii, metodológia didaktiky chémie, obsah učiva chémie na základných a stredných školách,

-         Analytická chémia – kvalitatívna chemická analýza,

-         História chémie – všeobecné dejiny chémie, dejiny chémie na Slovensku


Vedecko-výskumná a publikačná činnosť
: (oblasť výskumu, resp. zameranie, 5 najvýznamnejších knižných prác)

 1. KLEIN, M.,  TOMEČEK, O.: Školská semimikrochémia. Bratislava : SPN, 1968. 160s.
 2. TOMEČEK, O., KLEIN, M.: Školská experimentálna semimikrochémia. Banská Bystrica : Učebné pomôcky, 1980. 296 s.
 3. TOMEČEK, O.: Tvorcovia chémie. Banská Bystrica : Učebné pomôcky, 1984. 82 s.
 4. TOMEČEK, O., RUŽIČKA, I., HANUŠKA, M.: Materiálne prostriedky v chémii. Banská Bystrica : Učebné pomôcky 1985. 325 s.
 5. TOMEČEK, O., HERČKO, I.: Chémia a mineralógia na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Banská Bystrica : Erland, 2001. 123 s. ISBN 80-967846 –3 –3.
 6. TOMEČEK, O.: Kvalitatívna chemická analýza. Banská Bystrica : Bratia Sabovci, 2000. 239 s. ISBN 80-967826-8-1.
 7. TOMEČEK, O., NAGYOVÁ, I.: Kvantitatívna chemická analýza. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, 2001. 234 s. ISBN 80-8055-557-5.

 

Projekty:

 1. VEGA 95/5195/611. Prognózy didaktického a materiálneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania v základnej a strednej škole na začiatku nového tisícročia. (1995-1997).
 2. TEMPUS PHARE AC – JEP 14327-1999. Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov. Sekcia : Chémia.
 3. Grantový projekt FR VŠ ČR č. 1247. Fullereny a jejich  význam pro výuku chemie. (2001-2002).
 4. Modernizácia učiva a výuky chémie na všeobecne vzdelávací škole a jeji odraz v príprave učitelu. Štátny plán výskumu VIII-4-3-2 CH (1972-75).
 5. Výber a štruktúra obsahu vzdelávania v predmete chémie na základnej škole. rezortná úloha MŠ-SR III/2 (1975-76).
 6. Realizácia polytechnického princípu vo vyučovaní chémie. Čiastková úloha rezortného plánu výskumu RŠ-5-6/2. (1977-8)
 7. Tempus projekt SJEP 09272-95 Príprava učiteľa prírodovedných predmetov (1995-98).
 8. Grant 1/247/2001 MŠMT ČR Podpora rozvoje učitelských vzdelávacích programu a jejich vzdelávácích aktivít. R/67/2001 Standard kvalifikace učitele chemie (2001-2003).

       

Pobyty v zahraničí:

-    Vedecká stáž na Univerzite A. Mickiewicza v Poznani (október 1969)

-    PedagogischeHochschule Halle (október 1980)

-     Pedagogický inštitut v Tule (november 1981)

-     Vedecká stáž  Chimičesko-technologičeskij inštitut Leningrad (5 mesačný pobyt v r. 1985)

-     Krátkodobé študijné pobyty na Univerzite v Berlíne, Erfurte, Opole, Lodži a v Moskve


Členstvo vo vedecko-výskumných a odborných orgánoch
:

·         Predseda Spoločnej odborovej komisie 75-02-9 Teória všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov

·         Predseda sekcie Spoločnej odborovej komisie – 75-02-9 Teória vyučovania chémie

·         Člen Spoločnej odborovej komisie 39-15-9 Environmentalistika

·         Predseda habilitačných a inauguračných komisií odboru Teória vyučovania chémie

·         Predseda komisie dizertačných skúšok odboru Teória výučovania chémie

·         Predseda komisie rigoróznych skúšok

·         Predseda vedeckej rady UMB (1994-2000)

·         Člen vedeckých rad UMB (1992-1994, 2000-doteraz), Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (1993-2001), Žilinskej Univerzity (1994-1998), Technickej Univerzity vo Zvolene (1994-1998), Fakulty prírodných vied UMB (1994-doteraz)

·         Predseda vedeckej rady Ústavu teórie a dejín vied UMB (2001-doteraz)

·         Riaditeľ Ústavu teórie a dejín vied UMB

·         Predseda Slovenskej spoločnosti dejín vied a techniky pri SAV

·         Predseda Akademického senátu PF v Banskej Bystrici (1990-1992)