ÚVOD

Nachádzate sa na stránkach, ktoré boli vytvorené v rámci projektu KEGA č. 3/102803 InformačnÉ A komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov”, ktorého cieľom je sprístupnenie nových poznatkov učiteľom a poslucháčov prírodovedných predmetov biológie, ekológie, chémie, fyziky a geografie s využitím informačných a komunikačných technológií.

V súlade s vytýčenými cieľmi si projekt vyžiada uskutočniť nasledovné hlavné aktivity:

  1. Vytvorenie informačného zdroja - Prírodovedný informačný servis pre jednotlivé prírodovedné predmety so zreteľom na najnovšie formy, metódy a obsah prírodovedného vzdelávania v elektronickej forme na serveroch PU a UMB,
  2. Vypracovanie učebného textu (manuálu) na prácu s IKT "Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov",
  3. Uskutočnenie work-shopu za účelom predstavenia publikácie "Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov" a podporných materiálov - didaktických pomôcok (PIS pre jednotlivé prírodovedné predmety).

 

Riešiteľ projektu:

·                     doc. Ing. Danica Fazekašová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove

 

Zástupca spoluprac pracoviska:

·                     doc. RNDr. Mária Lichvárová PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici