ÚVOD

Predstavujeme vám stránky školského informačného systému (ŠIS) geografie a vlastivedy.  Ponúkame vám - učiteľom, žiakom, študentom a ďalším záujemcom vybrané informácie, ktoré vám pomôžu orientovať sa v niektorých témach spojených s vlastivedou a geografiou. Osobitne pre učiteľov a študentov učiteľstva týchto premetov na ZŠ a SŠ sú určené vybrané didaktické problémy a didaktický materiál.

Čo všetko môžete na našich stránkach nájsť? Ako príklad vyberáme nasledujúce témy:

Radi prijmeme ďalšie podnetné návrhy, odporúčania, hodnotenia k štruktúre aj obsahu nášho ŠIS: lacovali@unipo.sk, kancir@unipo.sk

Pozn.: Tieto stránky sú súčasťou projektu KEGA č.3/102803 Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov.

AKTUÁLNE !!!
Cvičný test na prijímacie pohovory z geografie